1. Quy định chung về tên giống cây trồng

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật Trồng trọt 2018 quy định về tên giống cây trồng như sau:

- Tên giống cây trồng không được chấp nhận trong trường hợp sau đây:

+ Chỉ bao gồm chữ số;

+ Vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

+ Trùng cách đọc hoặc cách viết với tên của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, các loại thực phẩm, đồ uống, dược phẩm;

+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của giống cây trồng, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan;

+ Dễ gây hiểu nhầm về đặc trưng, đặc tính của giống đó;

+ Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

+ Trùng với tên của giống cây trồng đã được bảo hộ.

- Tổ chức, cá nhân mua bán vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng.

- Khi sử dụng tên giống cây trồng kết hợp với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được công nhận lưu hành hoặc công bố lưu hành để sản xuất, mua bán thì tên đó phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

2. Kinh doanh hạt giống cây trồng lâm nghiệp có phải ghi tên của hạt giống không?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định ghi nhãn và quảng cáo giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

- Ghi nhãn giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa và nội dung ghi nhãn như sau:

+ Đối với hạt giống: Tên loài cây (tên khoa học); khối lượng hạt; ngày, tháng, năm chế biến xong; thời hạn sử dụng; nơi thu hái; phương pháp bảo quản; tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất;

+ Đối với bình mô: Tên loài cây (tên khoa học); tên giống; mã số giống được công nhận; lô sản xuất: Ngày, tháng, năm; tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất; thời hạn cấy cây (từ ngày xuất giống đến ngày cuối cùng được phép sử dụng);

+ Đối với các loại giống khác không ghi nhãn nhưng phải có hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

- Quảng cáo giống cây trồng lâm nghiệp

+ Được quảng cáo giống cây trồng lâm nghiệp đã được công nhận theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

+ Nội dung quảng cáo giống cây trồng lâm nghiệp phải theo đúng nội dung trong quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp và quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

+ Trường hợp giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu với mục đích triển lãm, hội chợ thì thực hiện quảng cáo theo nội dung Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Như vậy, khi kinh doanh hạt giống cây trồng lâm nghiệp thì phải bắt buộc tên loài cây. Ngoài ra, còn phải ghi đầy đủ các thông tin như: khối lượng hạt; ngày,tháng, năm chế biến xong; thời hạn sử dụng; nơi thu hái; phương pháp bảo quản; tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất.

3. Chính sách của Nhà nước về hoạt động giống cây trồng lâm nghiệp

Theo Điều 5 Nghị định 27/2021/NĐ-CP, chính sách của Nhà nước về hoạt động giống cây trồng lâm nghiệp được quy định như sau:

Nhà nước đầu tư các hoạt động sau đây:

- Thống kê, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về giống cây trồng lâm nghiệp; thông tin và dự báo thị trường; xây dựng chiến lược phát triển giống cây trồng lâm nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp;

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ nghiên cứu chính sách, nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp;

- Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 27/2021/NĐ-CP.

Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:

- Hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định 27/2021/NĐ-CP;

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, hoạt động chứng nhận giống cây trồng trồng lâm nghiệp;

- Lưu giữ, sản xuất và cung ứng giống gốc cây trồng lâm nghiệp; phục tráng giống gốc; sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp đặc sản, giống cây trồng lâm nghiệp bản địa;...

- Đào tạo nguồn nhân lực; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động giống cây trồng lâm nghiệp.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho các hoạt động sau đây:

- Hợp tác, liên kết trong nghiên cứu phát triển, kinh doanh, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hoạt động liên quan đến giống cây trồng lâm nghiệp;

- Tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Bảo hiểm về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

 Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, ngoài ngân sách nhà nước (tín dụng; của các tổ chức cá nhân; hỗ trợ quốc tế,...) theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý giống cây trồng lâm nghiệp dựa trên nguyên tắc nào?

Tại Điều 4 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định nguyên tắc quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

- Thực hiện quản lý chặt chẽ theo chuỗi đối với giống cây trồng lâm nghiệp chủ chốt, đồng thời khuyến khích áp dụng các biện pháp tương tự cho các giống cây khác, nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng của giống cây.

- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng lâm nghiệp được đặc định bởi pháp luật, đồng thời đảm bảo tổ chức và cá nhân có quyền lợi được bảo vệ theo quy định.

- Tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng của giống cây trồng lâm nghiệp từ quá trình nghiên cứu, lựa chọn, tạo mới, sản xuất, đến kinh doanh, theo đúng quy định của pháp luật.

- Khuyến khích việc xã hội hóa các hoạt động liên quan đến giống cây trồng lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng tham gia và chia sẻ trách nhiệm trong việc phát triển giống cây.

- Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quá trình nghiên cứu, lựa chọn, tạo mới, sản xuất và bảo quản giống cây trồng lâm nghiệp, cũng như trong các hoạt động quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Để đảm bảo các tổ chức và cá nhân có thể nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thông báo đến các tổ chức và cá nhân tham gia buôn bán giống cây trồng, đồng thời yêu cầu thực hiện các bước sau:

- Thông báo đến cơ quan chức năng:

+ Khi tiến hành buôn bán giống cây trồng, tổ chức và cá nhân cần gửi thông báo trực tiếp đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hoặc Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật địa phương nơi hoạt động kinh doanh. Thông báo này sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm các thông tin như: Địa chỉ giao dịch; Tên tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp và số điện thoại liên hệ.

- Hồ sơ truy xuất nguồn gốc:Tổ chức và cá nhân tham gia buôn bán giống cây trồng cần có hồ sơ đầy đủ để đảm bảo truy xuất nguồn gốc của lô giống cây trồng, bao gồm:

+ Thông tin về hợp đồng.

+ Hóa đơn mua bán lô giống.

+ Hồ sơ chất lượng lô giống.

+ Đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm, cần thêm thông tin về nguồn vật liệu nhân giống, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây.

+ Đối với giống cây trồng thuộc loại chính như lúa, ngô, cà phê, cam, bưởi, chuối, cần có Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, Quyết định công nhận giống cây trồng mới, hoặc Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng.

Xem thêm: Quy định về sản xuất, kinh doanh giống cây trông lâm nghiệp

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Kinh doanh hạt giống cây trồng lâm nghiệp có phải ghi tên của hạt giống không? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!