Kỹ thuật (TECHNICAL) là liên quan đến chiều hướng chung hoặc sự vận động của giá chứng khoán, nghĩa là giá của chúng tăng dần hoặc giảm dần: Các cổ phần này tăng hơn 6 tháng qua; chúng ở vị thế kỹ thuật mạnh.

Relating to the general direction or movement of the price of securities, ie. whether their price is gradually rising or falling: These shares have been rising over the last six months; they're in a strong technical position.