Lãnh tổ quốc tế là vùng đất, vùng nước, vùng trời và lòng đất năm ngoài phạm vì quyền tài phán của quốc gia.

Lãnh thổ quốc tế gồm: Nam Cực, không phận quốc tế, biển quốc tế...

Việc khai thác, sử dụng lãnh thổ quốc tế phải tuân thủ các quy định của pháp luật quốc tế.