Liên đoàn lao động là cấp công đoàn cơ bản trong Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, bao gồm liên đoàn lao động cấp tỉnh và liên đoàn lao động cấp huyện.

Trong lĩnh vực quan hệ lao động, liên đoàn lao động cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra viêc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp; cử đại diện tham gia hội đồng trọng tài lao động; hướng dẫn, chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động; tham gia điều tra tai nạn lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Liên đoàn lao động cấp huyện phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn.