1. Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

>> Tải ngay: Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Phú Đức

1. Tên tổ chức hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình: Nguyễn Văn A

2. Chức vụ người đại diện tổ chức: Chủ hộ

3. Số CMND/Thẻ căn cước: 123456789 Ngày cấp: 12/05/2010 Nơi cấp: Hà Nội

4. Địa chỉ: Số 123, đường Trần Phú, phường Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Số điện thoại: 0987654321

5. Diện tích chuyển đổi: 0.5 ha, thuộc thửa đất số: 456, tờ bản đồ số: 123 khu vực, cánh đồng: Phú Đức, Hà Nội

6. Mục đích

a) Trồng cây hàng năm:

- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Tên cây trồng: Hành tây, vụ: Xuân

- Chuyển đổi từ đất 2 - 3 vụ lúa/năm: Tên cây trồng: Cà chua, vụ: Xuân và Thu

- Chuyển đổi từ đất lúa nương: Tên cây trồng: Cà pháo

7. Cam kết: Tôi cam kết thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của địa phương; trong trường hợp làm hư hỏng hệ thống giao thông thủy lợi, giao thông nội đồng sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời và bồi thường nếu ảnh hưởng xấu tới sản xuất lúa của các hộ ở khu vực liền kề; tôi cũng cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

UBND CẤP XÃ TIẾP NHẬN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa là một văn bản mà người đại diện của tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình phải nộp tới cơ quan chức năng, thường là Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) để thông báo về việc thay đổi loại cây trồng trên diện tích đất trồng lúa của họ.

 

2. Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cần đáp ứng các điều kiện gì?

Theo khoản 1 của Điều 13 trong Nghị định 94/2019/NĐ-CP, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phải tuân theo các quy định được nêu ra tại khoản 1 của Điều 56 trong Luật Trồng trọt năm 2018 và các quy định cụ thể dưới đây:

- Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Kế hoạch về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này đảm bảo sự thống nhất và quản lý hiệu quả trong việc chuyển đổi để đảm bảo sự phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu sản xuất.

- Bảo vệ môi trường và điều kiện trồng lúa trở lại: Quá trình chuyển đổi không được gây thiệt hại cho các điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại. Việc chuyển đổi không được làm mất đi các điều kiện để trồng lúa, không làm biến dạng mặt bằng đất, không gây ô nhiễm hay thoái hóa đất trồng lúa. Đồng thời, không được ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi phục vụ cho việc trồng lúa.

- Chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản: Trong trường hợp chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, diện tích đất trồng lúa có thể được sử dụng tối đa là 20% để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản. Mặt bằng nuôi trồng thủy sản không được hạ thấp quá 120 centimet so với mặt ruộng. Điều này đảm bảo rằng sự chuyển đổi đáp ứng cả nhu cầu trồng lúa lẫn nuôi trồng thủy sản một cách cân đối và hiệu quả.

Trong theo khoản 1 Điều 56 Luật Trồng trọt 2018, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cần tuân theo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với quy hoạch và điều kiện địa phương: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước và khí hậu.

- Hình thành vùng sản xuất tập trung: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần tạo ra các vùng sản xuất tập trung dựa trên từng loại cây trồng, kết hợp với mô hình dồn điền, đổi thửa và liên kết sản xuất theo chuỗi.

- Tận dụng hạ tầng sẵn có: Chuyển đổi cần tận dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có, phù hợp với quy hoạch và hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp địa phương.

- Bảo đảm điều kiện trồng lúa trở lại: Quá trình chuyển đổi không được làm mất đi các điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại. Điều này đảm bảo tính liên tục và bền vững của sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa.

Quá trình chuyển đổi này không chỉ đảm bảo sự hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp mà còn bảo vệ môi trường và đảm bảo khả năng trồng lúa trở lại. Việc tuân theo các nguyên tắc về phù hợp với quy hoạch, tận dụng hạ tầng, bảo đảm điều kiện trồng lúa và đảm bảo tính bền vững của sản xuất là những điểm quan trọng để đảm bảo quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được thực hiện một cách hiệu quả và cân đối.

 

3. Thủ tục tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Thủ tục và thẩm quyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo khoản 3 Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP như sau:

- Đăng ký chuyển đổi: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cũng như tổ chức và cá nhân nước ngoài, sử dụng đất trồng lúa hợp pháp và có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; hoặc hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây lâu năm, cần gửi 01 bản đăng ký chuyển đổi đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Kiểm tra và chỉnh sửa đăng ký: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản đăng ký chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hợp lệ của đăng ký. Nếu bản đăng ký không đáp ứng yêu cầu hoặc không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa hoặc bổ sung bản đăng ký để đảm bảo tính hợp lệ.

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản đăng ký hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban có quyền có ý kiến "Đồng ý cho chuyển đổi". Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ đóng dấu vào bản đăng ký, ghi vào sổ theo dõi và gửi lại cho người sử dụng đất.

- Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không đồng ý cho việc chuyển đổi, họ phải cung cấp phản hồi bằng văn bản. 

Quy trình thủ tục và thẩm quyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định đòi hỏi sự tuân theo các mẫu đăng ký và phản hồi, cũng như sự phối hợp giữa tổ chức, cá nhân và Ủy ban nhân dân cấp xã để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra một cách hợp pháp và mục tiêu chuyển đổi được thực hiện hiệu quả. Việc đăng ký chuyển đổi phải tuân theo Mẫu số 04.CĐ và được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Quá trình kiểm tra, chỉnh sửa đăng ký, và phản hồi đòi hỏi sự tương tác tích cực giữa tổ chức, cá nhân và Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định "Đồng ý cho chuyển đổi" từ Ủy ban cấp xã đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp của quá trình chuyển đổi. Ngược lại, nếu không đồng ý, sẽ có phản hồi bằng văn bản theo Mẫu số 05.CĐ. Toàn bộ quy trình này nhằm đảm bảo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa diễn ra một cách minh bạch, phù hợp với kế hoạch chuyển đổi và đáp ứng đầy đủ yêu cầu hợp pháp.

Công ty Luật Minh Khuê xin  gửi quý khách nội dung khác để quý khách tham khảo thêm như sau: Thủ tục chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thế nào?

Với số điện thoại 1900.6162, bạn có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn gặp bất kỳ nội dung nào nhầm lẫn hoặc chưa rõ ràng trong bài viết hoặc thông tin mà chúng tôi cung cấp, đừng ngần ngại liên hệ qua email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ chủ động trao đổi và đáp ứng mọi thắc mắc của bạn.