Mẫu số 03a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Họ và tên người vi phạm: ………………………………..Nam/nữ:.........................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ……….ngày cấp: …./…../……..; nơi cấp:...........................................

Dân tộc: ……………….; tôn giáo: …………..; trình độ văn hóa:.........................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Tôi xin tường trình về hành vi vi phạm của mình như sau:

(Nêu rõ bản thân đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nào, thực hiện hành vi đó như thế nào, lý do dẫn đến hành vi vi phạm, hậu quả xảy ra và những việc đã làm để khắc phục hậu quả, vi phạm đã bị xử lý như thế nào)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

(1)…………, ngày .... tháng .... năm 20....
NGƯỜI VIẾT TƯỜNG TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tường trình về hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên xã/phường/thị trấn.

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp công bố (Mẫu số 24/TP-TTTM)