Mu số 15

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tưpháp)

(1)………………….
(2)………………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:     /QĐ-UBND

(3)…….., ngày … tháng … năm 20

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

- Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục áp dụng tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của(4):.............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(5)…………. về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: …………………………………………….Nam/nữ:...................................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: …/…/20…; nơi cấp:..............................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Điều 2. Chuyển toàn bộ hồ sơ của người có tên tại Điều 1 tới(6)………. để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. (7)…………………………………………. Trưởng Công an(8)…………………………………. và người có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cán bộ tư pháp - hộ tịch;
- Hội đồng nhân dân(9).............(để b/c);
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên HĐND xã/phường/thị trấn.

(2) Tên UBND xã/phường/thị trấn.

(3)(5)(8)(9) Tên xã/phường/thị trấn.

(4)(6)(7) Tên cơ quan tố tụng hình sự.