Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị:…………………                                                       Mẫu số C01a-HD

Bộ phận:……………….                                   (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:……...                                    ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

 

                                                             BẢNG CHẤM CÔNG

                                                                                           Tháng.........năm .................

                                                                                                                                                                                                        Số:……..........................

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

 

Số

TT

Họ và tên

Ngạch bậc

lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

…..

31

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ không lương

Số công hưởng

BHXH

A

B

C

1

2

3

…..

31

32

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ngày …..tháng…..năm……

              Người chấm công                                 Phụ trách bộ phận                       Người duyệt                                       

                 (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)

 

 

Ký hiệu chấm công:

- lương thời gian                                     +                - Hội nghị, học tập     H

- Ốm, điều dưỡng                                  Ô                - Nghỉ bù     Nb

- Con ốm                                               Cô             - Nghỉ không lương     No

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Thai sản                                               Ts              - Ngừng việc     N

- Tai nạn                                                 T               - Ngừng việc     N

- Nghỉ phép                                            P               - Lao động nghĩa vụ     Lđ                                                    

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại