Đơn vị:……………

Bộ phận..................

 

 

Mẫu số 06-TSCĐ

(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

 

                                                                                                                                                                        

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng…….năm……

 Số:………..

 

 

SốTT

 

 

Chỉ tiêu

Tỷ lệ

khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng

         Nơi sử dụng

TK 627 – Chi phí

sản xuất chung

TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công

TK 641 Chi phí bán hàng

TK 642 Chi phí quản lý Doanh nghiệp

TK 241 XDCB dở dang

TK 242 Chi phí trả trước dài hạn

TK 335 Chi phí phải trả

 

Toàn DN

Phân xưởng (sản phẩm)

Phân xưởng (sản  phẩm)

Phân xưởng(sản  phẩm)

Phân xưởng (sản phẩm)

Nguyên giá TSCĐ

Số khấu hao

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

I.  Số khấu hao trích

     tháng trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

II .  Số KH TSCĐ tăng

      trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

III.  Số KH TSCĐ

      giảm trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV.  Số KH trích tháng này (I + II - III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ..... tháng .... năm ...

Người lập bảng

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)