Phụ lục 59

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

............., ngày...... tháng....... năm 20.........

 

BÁO CÁO

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ NĂM …(1)

Kính gửi: Bộ Công Thương

Số TT

Khoản mục

Nguyên liệu lá thuốc lá

(tấn/triệu bao)

Nguyên liệu sợi thuốc lá

(tấn/triệu bao)

Giấy cuốn điếu (tấn/triệu bao)

1

Sản phẩm thuốc lá nhãn quốc tế

 

 

 

2

Sản phẩm thuốc lá nhãn trong nước

 

 

 

3

Sản phẩm thuốc lá xuất khẩu

 

 

 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người lập báo cáo
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Định mức sử dụng nguyên liệu, giấy cuốn điếu của năm sau.