1. Mẫu biên bản Mở niêm phong (Mẫu biên bản số 17)

Mẫu biên bản số 17

CƠ QUAN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 Số:..../BB-MNPTG

 

 

BIÊN BẢN

Mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính*

Căn cứ(2) ................................................................................................................

Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........, tại(3) .............................................

.....................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ................................................... Chức vụ: ......................................

Cơ quan: ................................................................................................................

2. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên: ................................................... Nghề nghiệp: ...............................

Nơi ở hiện nay:......................................................................................................

b) Họ và tên:................................................... Chức vụ: ......................................

Cơ quan: ...............................................................................................................

3. <Ông (bà)/tổ chức> có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ đã được niêm phong:

<Họ và tên>:.................................................. Giới tính: .....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../ ........................ Quốc tịch: ....................................

Nghề nghiệp: .........................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:......................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp: ........................................................................................................................

<Tên tổ chức>: .....................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ...................................... ......................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

....................................... ...................................................................................

Ngày cấp:..../..../........ ..................................... ; nơi cấp:.......................................

Người đại diện theo pháp luật(4):.................... Giới tính: .....................................

Chức danh(5): .........................................................................................................

4. Người có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

Họ và tên: ....................................................... Chức vụ: ......................................

Cơ quan: ................................................................................................................

Tiến hành mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số..../QĐ-TGTVPTGPCC ngày..../..../........ của(6) ....................................................

Tình trạng của niêm phong trước khi mở vẫn còn nguyên vẹn, không bị rách rời hoặc chắp vá.

Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được mở niêm phong, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ..............................................................................

.....................................................................................................................................

Số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được mở niêm phong nói trên vẫn đầy đủ về số lượng, đúng chủng loại và vẫn giữ nguyên tình trạng như khi tiến hành niêm phong theo Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính số:..../BB-NPTG lập ngày..../..../........

Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........, gồm.... tờ, được lập thành.... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(7).................................................................. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, giao cho ông (bà)(8) ................ 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ.

 

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI DIỆN 
TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI MỞ NIÊM PHONG
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI BẢO QUẢN TANG VẬT, 
PHƯƠNG TIỆN

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

 

 

2. Hướng dẫn sử dụng Mẫu biên bản (Mẫu biên bản số 17)

* Mẫu này được sử dụng để mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(2) Ghi rõ các tài liệu được căn cứ như: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính;....

(3) Ghi địa chỉ trụ sở cơ quan làm việc của người mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính.

(7) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(8) Ghi họ và tên của người được giao trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

3. Hoạt động niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Người tham gia mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sẽ bao gồm cá nhân/ đại diện của tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ đã được niêm phong; chủ thể có thẩm quyền tiến hành mở niêm phong, người chứng kiến, có thể là  đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc các cá nhân khác; cá nhân/ đại diện cơ quan quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong trong những trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được bảo quản tại các cơ quan chuyên môn.

Để chuẩn bị mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì người chủ trì tổ chức thực hiện mở niêm phong mời, triệu tập người tham gia mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có mặt đúng thời gian, địa điểm được mời, triệu tập để thực hiện mở niêm phong. Đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết để mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Các bước thực hiện mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, đầu tiên là tiến hành kiểm tra niêm phong của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trước khi mở niêm phong; tiếp theo là tiến hành gỡ giấy niêm phong và mở đóng gói hoặc đóng kín tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được đóng gói hoặc đóng kín. Sau đó thực hiện hoạt động gỡ giấy niêm phong đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không được đóng gói hoặc không được đóng kín và tiến hành kiểm tra tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau khi mở niêm phong.

Khi kết thúc mở niêm phong phải lập biên bản mở niêm phong. Trong biên bản mở niêm phong phải mô tả đúng tình trạng niêm phong trước khi mở, thực trạng của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau khi mở niêm phong và cuối biên bản có đầy đủ chữ ký, họ tên hoặc điểm chỉ (kèm chú thích họ tên của người điểm chỉ) của người tổ chức, người tham gia mở niêm phong. Trong trường hợp kiểm tra niêm phong không còn nguyên vẹn, thì người chủ trì mở niêm phong phải lập biên bản về tình trạng niêm phong của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, miêu tả thực trạng của vật chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC là gì?

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC là Mẫu biên bản với các nội dung ghi chép lại quá trình mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

5. Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC là gì?

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC là Mẫu biên bản với các nội dung ghi chép lại quá trình mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

Căn cứ theo Điều 81 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định về thủ tục tịch thu tang vật như sau:

Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến; trường hợp người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay trước mặt người bị xử phạt, đại diện tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. Việc niêm phong phải được ghi nhận vào biên bản.

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ, người có thẩm quyền xử phạt thấy tình trạng tang vật, phương tiện có thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ thì phải lập biên bản về những thay đổi này; biên bản phải có chữ ký của người lập biên bản, người có trách nhiệm tạm giữ và người chứng kiến.

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không thuộc trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì cơ quan ra quyết định tịch thu phải ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính.

Trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, thì cơ quan đã ra quyết định tịch thu thành lập Hội đồng để bán đấu giá. Thành phần, trình tự, thủ tục bán đấu giá của hội đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật bán đấu giá tài sản đối với Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt.

Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không thuộc trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì cơ quan ra quyết định tịch thu phải ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính.

Trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, thì cơ quan đã ra quyết định tịch thu thành lập Hội đồng để bán đấu giá. Thành phần, trình tự, thủ tục bán đấu giá của hội đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật bán đấu giá tài sản đối với Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.
Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Trân trọng./.