CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------***---------

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Số:……..20…./BB-HĐTV

Về việc: Thực hiện hợp đồng khảo sát, lập dự án đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn xã ….,huyện …, tỉnh …

Hôm nay vào hồi  16 giờ 00  ngày …. tháng ….năm 20…

Tại Trụ sở UBND xã ………………… chúng tôi gồm:

Bên A  : Ủy Ban Nhân Dân xã ……, huyện ........, tỉnh ......

Đại diện là       :           Ông: ……………..         Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ             :           Xã ……, huyện ……, tỉnh …….

Tài khoản        :           ......,   Tại Kho bạc nhà nước huyện ......, tỉnh ……………....

Điện thoại        :           .........................           Fax : ...........................................

Bên B  : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG ………………

Đại diện           :           Ông ………………………                                                     

Chức vụ           :           Tổng giám đốc

Địa chỉ             :           Số ….., liền kề….., phường ….., quận ….., Tp Hà Nội.   

Mã số thuế       :           ……………………………………………………………………

Nội dung chi tiết: Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng Số: ….../2014/HĐTV đã được ký kết giữa hai bên vào ngày….. tháng …. năm 20…... Do bên A không có khả năng tài chính trước mắt để chi trả hợp đồng tư vấn, khảo sát, lập dự án đầu tư dự án nêu trên . Khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được đầu tư đủ vốn theo giá trị được phê duyệt. Bên A sẽ giải ngân và thực hiện mọi điều khoản cam kết trong hợp đồng số              /2014/ HĐTV.

Biên bản ghi nhớ này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, biên bản này có hiệu lực đến ngày ký.

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                              ĐẠI DIỆN BÊN B