MBB  02

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: ......./BB-GTTT
No.: ......./BB-GTTT

……2, ngày ... tháng ... năm ...….
…….,date…..month….year

 

BIÊN BẢN
MINUTES

Phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
On testimony of administrative violations in the field of civil aviations

Căn cứ Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Pursuant to Article 61 of the Law on Handling of Administrative Violations

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC do ........ lập hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm .... tại ….. ;
Based on the Minutes on Administrative Violation in the field of Civil Aviations made by Mr (Name, Position) at .... on...

Căn cứ Văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày ... tháng ... năm ... của Ông (Bà)/Tổ chức: (ghi rõ);
Based on Letter of request for explaination date...of...

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình của ...(nếu có);
Based on Letter of Authorization to take part in the interpretation of... (if any)

Căn cứ Thông báo số ......./TB-..... ngày ... tháng ... năm ... của ... về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,
Based on Notice No.../TB-...date...of... about organization of the interpretation.

Hôm nay, vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm , tại3...
Today, at...

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

Chúng tôi gồm/We are:

A. Người tổ chức phiên giải trình/Person who organize the interpretation:4

……

B. Bên giải trình/The explainer:

Ông (Bà)/Tổ chức/Mr(Mrs)/Organization: 5....

Ngày ... tháng ... năm sinh/Date of birth ………………Quốc tịch/Nationality:....

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động/Occupation/Business field:….

Địa chỉ/Address....

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số........
ID card/Decision on organization establishment or Business Registration No:...

Cấp ngày/Date of issue: .... Nơi cấp/Place of issue: ...

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Nội dung phiên họp giải trình như sau:
The interpretation is happened as follow

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt/The comment of the person who has competent to handle the administrative violation:

- Về căn cứ pháp lý/Legal basis: ...

- Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm/ Circumstances relating to the acts of violation: ...

- Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm/Sanction form, remedial measures supposed to be apply to the act of violation:...

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp/The comment of violating individual/organization, representative of the violating individual/organization:…...

Phiên giải trình kết thúc vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ……………..
The interpretation is end at...

Biên bản gồm ………..trang, được lập thành ............. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản.
The Minutes of.... pages is made in ... copies which are equally authentic. This minutes have been read out to all persons concerned who have admitted it is true and have signed it. The minutes is filed and one (01) copy of the minutes has been handed over to the explainer.

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH
REPRESENTATIVE OF THE
EXPLAINER

(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC
GIẢI TRÌNH
REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION OF THE INTERPRETATION

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)
Sign, position, full name

 

NGƯỜI GHI BÊN BẢN
MINUTES WRITER

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)
Sign, position, full name

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization 's name according to Circular01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

3 Ghi rõ địa điểm nơi diễn ra phiên họp giải trình / Location where the interpretation happens.

4 Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị / Name, Position, organization.

5 Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm / Name of the violator or name, designation of representative of the violating organization.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản xác định giá trị còn lại lưới điện hạ áp nông thôn (Phụ lục 2)