1. Biên bản thanh lý tài sản là gì ?

Biên bản thanh lý tài sản được dùng để làm căn cứ nhằm kế toán về việc thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp. Vì vậy biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản được doanh nghiệp sử dụng để phản ánh, thể hiện giá trị ban đầu của tài sản, giá trị hao mòn của tài sản trong trường hợp doanh nghiệp dư thừa tài sản, phá sản, sáp nhập...

Thanh lý tài sản cố định là việc doanh nghiệp bán các tài sản cố định của mình bởi do: Tài sản cố định hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa, tài sản cố định lạc hậu về ký thuật và công nghệ, không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để thanh lý tài sản cố đinh thì doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định và Hội đồng sẽ lập Biên bản thanh lý tài sản gồm 2 bản: 1 bản giao cho bộ phận quản lý, bản còn lại giao cho phòng kế toán.  Vậy biện bản thanh lý tài sản gồm những nội dung gì ?

 

2. Nội dung của biên bản thanh lý tài sản ?

Khi doanh nghiệp có tài sản không phục vụ hoặc không cung cấp lợi ích cho doanh nghiệp, nếu tiếp tục sử dụng tài sản đó thì phải mất một chi phí quá lớn, hiệu quả thấp thì việc lập biên bản thanh lý là điều kiện cần thiết. Nhằm thu hẹp quy mô, phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung biên bản thanh lý tài sản bao gồm những nội dung như: 

- Căn cứ lập Biên bản

- Thành lập Ban thanh lý tài sản cố định nêu rõ họ tên, chức vụ.

 Nội dung bao gồm: 

- Tên ký mã hiệu, cấp hạng tài sản cố định, số hiệu tài sản.

- Nguồn gốc tài sản cố định: Nước sản xuất, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng.

- Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của TSCĐ.

- Kết luận thanh lý.

- Kết quả thanh lý: 

  • Ban thanh lý đánh giá về những chi phí thanh lý tài sản cố định, giá trị thu hồi.
  • Ghi giảm số tài sản cố định về những tài sản chưa được thanh lý.
  • Ban thanh lý TSCĐ lập biên bản thanh lý có xác nhận đầy đủ chữ ký của: Trưởng ban thanh lý, kế toán trưởng, giám đốc.

 

3. Mẫu biên bản thanh lý tài sản theo Thông tư 133 

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất hiện đang áp dụng. Tải về: Mẫu biên bản thanh lý tài sản.

Đơn vị: ........

Bộ phận: ........                              

Mẫu số 02 - TSCĐ

( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

 

Căn cứ Quyết định số: .... Ngày .... tháng ..... năm ..... 

I. Ban thanh lý tài sản TSCĐ gồm:

Ông/Bà :.................  Chức vụ .......... Đại diện ....... Trưởng ban

Ông/Bà :................. Chức vụ ............. Đại diện ..... Ủy viên

Ông/Bà :.................... Chức vụ ............ Đại diện ...... Ủy viên

II) Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: ......... 

- Số hiệu TSCĐ .......................................................... 

- Nước sản xuất ( xây dựng) ........................................ 

- Năm sản xuất ............................................................ 

- Năm đưa vào sử dụng ........... Số thẻ TSCĐ ..............

- Nguyên giá TSCĐ ........................................................ 

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý ............ 

- Giá trị còn lại của TSCĐ ................................................ 

III) Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

...........................................................................................

............................................................................................

.............................................................................................. 

Ngày ..... tháng ....... năm .......

Trưởng Ban thanh lý (Ký, họ tên)

 

IV) Kết quả thanh lý TSCĐ:

- Chi phí thanh lý TSCĐ: .............. (viết bằng chữ) .............. 

- Giá trị thu hồi :............................... (viết bằng chữ) ............. 

- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...... tháng ..... năm .......... 

Ngày ..... tháng ...... năm ...... 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)   

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Trong sản xuất kinh doanh, tài sản cố định là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng trong việc xác định quy mô cũng như năng lực trong sản xuất của các doanh nghiệp. Vì vậy việc cải cách, đổi mới, thanh lý những tài sản cố định không còn sử dụng nữa sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.