1. Khi nào cần thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp?

1.1. Thanh ký tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định có giá trị lớn, được sử dụng lâu dài, ổn định qua nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh.

Thanh lý tài sản cố định là những tài sản cố định hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những tài sản cố định lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có tài sản cố định thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định.

Hội đồng thanh lý tài sản cố định có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản cố định theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập "Biên bản thanh lý tài sản cố định" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành hai bản, một bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, một bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng tài sản cố định.

 

1.2. Thời điểm mà doanh nghiệp có thể thanh lý tài sản cố định

Những thời điểm mà doanh nghiệp có thể thanh lý tài sản cố định là:

- Tài sản cố định đã hư hỏng và không thể tiếp tục sử dụng được.

- Tài sản cố định đã lạc hậu về mặt công nghệ và kỹ thuật, không còn đáp ứng được các yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khi doanh nghiệp nhượng bán, giải thể hoặc sáp nhập.

 

1.3. Quy định và điều kiện thanh lý tài sản cố định

Tài sản cố định hết thời gian khấu hao sử dụng, tài sản hư hỏng không sửa chữa được hoặc nếu sử dụng tiếp phải mất chi phí quá lớn, hiệu quả thấp, để thu hẹp quy mô, thay đổi mục tiêu hoạt động hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa.

Khi có tài sản cố định thanh lý: Doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định. Hội đồng thanh lý tài sản cố định có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản cố định theo đúng thủ tục, quy định và trình tự trong chế độ quản lý tài chính và lập "Biên bản thanh lý tài sản cố định" theo mẫu quy định.

Biên bản được lập thành hai bản, một bản chuyển phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, bản còn lại sẽ giao cho bộ phận quản lý, sử dụng tài sản cố định.

Đối với các tài sản cố định đã được khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, sản xuất thì sẽ không được tiếp tục trích khấu hao. 

Đối với các tài sản cố định chưa đính đủ khấu hao (chưa thu hồi vốn) mà đã hư hỏng, cần thanh lý thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để được bồi thường và phần giá trị còn lại của tài sản cố định chưa thu hồi, nếu không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính tài sản cố định đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định.

Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của tài sản cố định chưa thu hồi hoặc giá trị tài sản cố định bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ thanh lý tài sản cố định và kế toán vào chi phí khác.

 

2. Quy trình thanh lý tài sản cố định

Doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý và thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định khi có tài sản cố định cần phải thanh lý. Theo quy định, hội đồng thanh lý có trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh lý tài sản cố định theo thủ tục và trình tự được quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập biên bản thanh lý tài sản cố định cụ thể theo quy trình các bước như sau:

  • Bước 1: Lập đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định

Đơn đề nghị cần được trình lên lãnh đạo công ty phê duyệt theo kết quả kiểm kê tài sản và quá trình theo dõi, sử dụng tài sản cố định ở doanh nghiệp, bộ phận hay phòng ban, nơi có tài sản cố định cần thanh lý. Lưu ý là trong đơn đề nghị thanh lý tài sản cố định cần phải ghi rõ ràng danh mục tài sản cố định cần thanh lý.

  • Bước 2: Quyết định thanh lý tài sản cố định

Đại diện doanh nghiệp là cá nhân sẽ là người ra quyết định thanh lý tài sản cố định.

  • Bước 3: Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định

Hội đồng thanh lý tài sản cố định được thành lập có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản cố định theo đúng thủ tục và trình tự được quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập biên bản thanh lý tài sản cố định. Trong đó, Hội đồng thanh lý tài sản cố định thường sẽ bao gồm:

+ Thủ trưởng đơn vị

+ Kế toán trưởng, kế toán tài sản

+ Trưởng (hoặc phó) bộ phận phụ trách quản lý tài sản

+ Nhân viên có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản thanh lý

+ Có thể có đại diện đoàn thể: Công đoàn, thanh tra nhân dân.

  • Bước 4: Thanh lý tài sản cố định

Hội đồng thanh lý tài sản cố định trình lên cá nhân đứng đầu doanh nghiệp về hình thức xử lý tài sản cố định là hủy tài sản hoặc bán tài sản tùy theo đặc điểm và điều kiện của tài sản cố định.

  • Bước 5: Lập biên bản thanh lý tài sản cố định

Sau khi tiến hành thanh lý tài sản cố định, hội đồng thanh lý tài sản cố định sẽ lập biên bản thanh lý tài sản cố định.

Theo quy định, đối với các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng có giá trị lớn do nhà nước dùng nguồn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng và giao quyền quản lý, khai thác, sử dụng cho các tổ chức kinh tế thì khi thanh lý phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đồng ý bằng văn bản, đồng thời được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

 

3. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

(TÊN DOANH NGHIỆP)

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:XX ... ..., ngày ... tháng ... năm ... ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định

- Căn cứ vào Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Căn cứ Điều lệ của công ty...;

- Căn cứ vào Quyết định thanh lý tài sản cố định số ... ngày ... của ...;

- Xét đề nghị của ... ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định ... (Doanh nghiệp có thể ghi rõ tài sản cố định cần thanh lý, hoặc ghi nhận chung là những tài sản không còn sử dụng nữa, những tài sản bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa, hoặc những tài sản cố định lạc hậu về kỹ thuật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) của ... , gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng thanh lý tài sản cố định có trách nhiệm:

- Phân tích, đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản cố định cần thanh lý;

- Định giá tài sản cố định cần thanh lý và tiến hành bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật;

- Tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ về kết quả chỉ định để báo cáo, trình Ban Giám đốc phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng thanh lý tài sản cố định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng thanh lý tài sản cố định và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

- ... ;

- Lưu: ...

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Mẫu quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định. Nếu còn thắc mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn!