MBB 03

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: ........./BB-VVKNQĐ
No.: ......./BB-VVKNQD

……2, ngày ... tháng ... năm ...….
…….,date…..month….year

 

BIÊN BẢN
MINUTES

Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
On the violating individual/organization do not receive Decision on sanctioning of the administrative violation in the field of civil aviation

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ......., tại3 ……………………………………….
Today, at ………………………………………………….

Chúng tôi gồm/We are:4.......................

đã đến giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .........../QĐ-.......... ngày ... tháng ... năm……….. do Ông/Bà:……………………………. , chức vụ: ……………………….ký
to be here to deliver the Decision on sanctioning of the administrative violation No: .../QD-... date ... by ... position...

cho Ông (Bà)/Tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.../QĐ-.... ngày ... tháng ... năm .... để thi hành nhưng ông (bà)/tổ chức này cố tình không nhận Quyết định.

to Mr(Mrs)/Organization who is subject in Decision on sanctioning of the administrative violation No:.../QD-...date... for implementation but on purpose, Mr(Mrs)/Organization do not receive the Decision.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của5: ...
So that, we make this minutes with the witness of...

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Và có xác nhận của chính quyền địa phương là/ and certified by the local authority:6 ………

Biên bản gồm………….. trang, được lập thành ............. bản có nội dung, giá trị như nhau; được công nhận là đúng và được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa phương 01 bản./.
The Minutes of.... pages is made in ... copies which are equally authentic, to be admitted that true and filed and one (01) copy of the minutes has been handed over to the local authority.

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
WITNESS

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
THE MINUTES MADE BY

(Ký, ghi rõ rọ tên, chức vụ, đơn vị)
(Signature, fullname, Position, Organization)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
LOCAL AUTHORITY

(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Certified, sign, full name, position)

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization 's name according to Circular 01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

3 Ghi địa chỉ nơi lập biên bản / Location where the Minutes is made.

4 Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị của người giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính / Name, designation /Name, Position, organization of the person delievers the sanction decision.

5 Nếu người chứng kiến cũng là người của chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của họ / Name, designation of the witness if he is the local authority.

6 Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhân vi phạm cư trú/tổ chức vi phạm có trụ sở / Living address of the violator/violating organization.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2020, Biên bản thỏa thuận các bên

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2020