1. Thế nào được xác định là chương trình công tác toàn khóa của chi bộ?

Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ là một kế hoạch hoạt động chi tiết, được xây dựng và triển khai trong suốt một khoảng thời gian kéo dài một khoá học hoặc một nhiệm kỳ của tổ chức Đảng. Nó bao gồm các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và các biện pháp thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Chương trình này thường được lập dựa trên cơ sở các văn bản quy định của Đảng, quyết định của cấp lãnh đạo cấp trên và đặc điểm cụ thể của đơn vị hoặc tổ chức. Chương trình này giúp định hình hướng đi, phương pháp làm việc và các mục tiêu cụ thể của chi bộ trong một khoảng thời gian nhất định.

- Chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ Trường Mầm non tại Mỹ Hưng, như đã được mô tả trong văn bản trên, đặt ra một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu mà chi bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ.

- Một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác bao gồm:

+ Chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết và Quyết định của Đảng và các cấp lãnh đạo.

+ Triển khai các cuộc vận động như "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc."

+ Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

+ Thực hiện các biện pháp để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo đất đai và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hiện đại.

+ Tập trung vào phát triển đội ngũ cán bộ, Đảng viên, và nhân sự trong nhà trường.

- Chương trình cũng đề cập đến việc thực hiện các chỉ đạo về tư tưởng chính trị, phong cách làm việc, và cập nhật tri thức chuyên môn cho cán bộ và giáo viên. Ngoài ra, nó tập trung vào các vấn đề như nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý nhà nước, và công tác xây dựng Đảng.

- Chi Bộ cũng chú trọng vào công tác phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương để đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát triển đội ngũ cán bộ, và thực hiện các biện pháp nhằm duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non.

- Chương trình công tác toàn khóa này không chỉ đặt ra những mục tiêu cụ thể mà còn đề xuất các biện pháp cụ thể để thực hiện mỗi mục tiêu, từ đó tạo nên một hướng dẫn chi tiết và khoa học cho hoạt động của chi bộ.

 

2. Mẫu chương trình công tác toàn khóa của chi bộ mới nhất

>> Tải ngay: Mẫu chương trình công tác toàn khóa của chi bộ

ĐẢNG BỘ XÃ ABC

TRƯỜNG MẦM NON XYZ

Số: 15-CTCT/CTAD

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ABC, ngày 25 tháng 12 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TOÀN KHOÁ CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON Nhiệm kỳ 2022 - 2025

1. Căn cứ:

- Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

- Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

- Chương trình Công tác: 

A. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CHI BỘ:

1. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2. Chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Thành phố Hà Nội, Huyện ủy Thanh Oai, Đảng bộ xã Mỹ Hưng, và nhiệm vụ của Chi bộ và nhà trường giai đoạn 2022 - 2025.

3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dục, phong cách Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua quốc gia, ngành giáo dục.

4. Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị, từ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến việc tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên về chủ trương và pháp luật của Đảng và Nhà nước.

B. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI 

1. Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ, Đảng viên hàng năm.

2. Thường xuyên tham mưu cho Cấp ủy Đảng và chú trọng chăm lo đến công tác phát triển Đảng viên trong Chi bộ.

C. PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:

1. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, và nhân viên.

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị như "Tăng cường XD chỉnh đốn Đảng" và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

3. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức hoạt động giáo dục.

4. Đẩy mạnh công tác đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, chú trọng đến việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý.

D. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo an toàn và thân thiện với trẻ.

2. Gắn kết với chính quyền địa phương để mở rộng quỹ đất, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, và trang thiết bị.

E. CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ PHỐI HỢP

1. Huy động trẻ tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục trẻ theo hướng phát triển toàn diện.

2. Tham mưu với các Ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương để thực hiện công tác xã hội và phát triển giáo dục.

Chi bộ Trường mầm non Mỹ Hưng quyết tâm thực hiện đúng và đầy đủ nội dung của Chương trình Công tác, đồng thời liên tục tự nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có đạo đức và tri thức, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Lãnh đạo không chỉ là việc định hình và hướng dẫn mục tiêu chung, mà còn bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và mục tiêu được đạt đến. Dưới đây là một số nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo thường thực hiện:

​- Lãnh đạo đảm bảo rằng mọi thông tin liên quan đến quyết định và hoạt động của trường đều được công bố công khai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và minh chứng cho sự trung thực và minh bạch trong quản lý.

​- Lãnh đạo chịu trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá, và đảm bảo chất lượng trong mọi khía cạnh của hoạt động trường học. Tự kiểm tra giúp đảm bảo rằng các quy trình và quy định đều được tuân thủ đúng cách.

​- Lãnh đạo đề xuất và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. Điều này bao gồm việc tạo cơ hội cho mọi thành viên trong cộng đồng học đồng lòng thảo luận, đưa ra ý kiến và tham gia vào quá trình quyết định.

​- Lãnh đạo đảm bảo rằng quy chế phối hợp giữa Nhà trường, Gia đình, và Xã hội được thực hiện một cách hiệu quả. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng, và giáo dục học sinh đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan. Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được đẩy mạnh để tạo ra một môi trường giáo dục tích cực.

Lãnh đạo không chỉ là người đứng đầu mà còn là người chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như trên. Bằng cách này, họ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì một cộng đồng học thuật tích cực và hiệu quả.

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON XYZ

BÍ THƯ CHI BỘ

(Ký và đóng dấu)

 

3. Khi nào thì sử dụng mẫu chương trình công tác toàn khóa của chi bộ?

Mẫu Chương trình Công tác Toàn khóa của Chi bộ thường được sử dụng trong các giai đoạn quản lý và lãnh đạo của Chi bộ, đặc biệt là khi có sự chuyển giao nhiệm kỳ. Dưới đây là những trường hợp và thời điểm khi nên sử dụng mẫu Chương trình Công tác Toàn khóa:

​- Khi một Chi bộ mới được bầu cử hoặc đảng viên lãnh đạo mới được bổ nhiệm, việc xây dựng Chương trình Công tác Toàn khóa sẽ giúp họ định hình chiến lược và kế hoạch làm việc cho giai đoạn mới.

​- Sau mỗi kỳ họp Đại hội Chi bộ, Chi bộ cần xây dựng Chương trình Công tác Toàn khóa mới, thể hiện những cam kết và nhiệm vụ mới dựa trên quan điểm và nguyện vọng của toàn bộ đảng viên.

​- Nếu có sự thay đổi quan trọng trong điều kiện ngoại cảnh, chính trị, xã hội, hoặc tổ chức, mẫu Chương trình Công tác Toàn khóa có thể được sử dụng để định hình lại chiến lược và hành động của Chi bộ.

​- Theo các quy định và hướng dẫn của Đảng và tổ chức, mẫu Chương trình Công tác Toàn khóa cần được xây dựng và triển khai đều đặn theo chu kỳ nhất định, ví dụ như sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ hoặc theo quy định của cấp tổ chức cao hơn.

​- Khi Chi bộ cảm thấy cần thiết để đảm bảo nhất quán và hiệu quả trong lãnh đạo và quản lý, mẫu Chương trình Công tác Toàn khóa là công cụ quan trọng giúp họ tổ chức, hướng dẫn, và đánh giá các hoạt động.

Mẫu này không chỉ giúp xây dựng một kế hoạch rõ ràng mà còn tạo ra sự minh bạch và sự cam kết trong toàn bộ Chi bộ.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: 

- Mẫu chương trình hành động cá nhân  mới nhất

- Mẫu chương trình hành động của ứng cử viên HĐND chi tiết nhất