Mẫu số: 03/ĐK-T-VAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

Kính gửi: <Tổng cục Thuế>………………….

Tên người nộp thuế: .....................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................................

Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được ngừng sử dụng dịch vụT-VAN.

  • Thời điểm ngừng: từ .... ngày......tháng.......năm.........
  • Lý do ngừng:.........................................................................................

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên./.

 

TỔ CHỨC CUNG CẤP

DỊCH VỤ T-VAN

<Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN>

                   ....., ngày......tháng......năm.....

     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

<Chữ ký số của người nộp thuế>