Mẫu B23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU

 

Kính gửi: (2) ….…………………………………………………………………...

Người phụ trách cơ sở tôn giáo:

Họ và tên: …………………………….……………Năm sinh…................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………....

Chức vụ, phẩm trật ……….………………………….……………………

Cơ sở tôn giáo:……………………………………………………………………

 

>> Xem thêm:  Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng công trình chất lượng cao (Phụ lục 5)

Đăng ký danh sách người vào tu với nội dung sau:

 

TT

Họ và tên

Giấy CMND

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Nơi cư trú

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)

Số GCMND

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kèm theo đăng ký gồm: sơ  yếu  lý lịch người vào tu có xác nhận của Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi cư trú của người vào tu; ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên.

 

 

         NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO

         (Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo nhận người vào tu.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở tôn giáo.

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo hoạt động năm (Mẫu số 16)