Mẫu B4     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………(1), ngày……tháng……năm……

 

 

 

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO

          Kính gửi: (2)……………………..………………………………………………..

          Tên tôn giáo:……………………………………………………………………...

Người đại diện:

Họ và tên: ………………..Tên gọi khác……………Năm sinh……...…...

Giấy CMND số:…………...Ngày cấp:………………..Nơi cấp:……….…

>> Xem thêm:  Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng công trình chất lượng cao (Phụ lục 5)

Nơi cư trú:…………………………………………………………………

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo với nội dung như sau:

Tôn chỉ, mục đích:………………………………………………………………..

Nội dung sinh hoạt:..……………………………………………………………...

Hình thức sinh hoạt: …...…………………………………………………………

Địa điểm sinh hoạt :……………………………………………..………………..

Thời gian sinh hoạt:………………………………………………………………

Số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký:...……………..………………..

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo hoạt động năm (Mẫu số 16)

 

                                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

(1)  Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi dự kiến tổ chức sinh hoạt.

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)