Phụ lục IV

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂM 20......

 

1. Thông tin công trình xây dựng: ……………..………………………………..

- Tên công trình: ………………………………………………………….…………….

- Quy mô, cấp công trình: ………………………………………………………..…….

- Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………….…..

- Ngày khởi công xây dựng: ……………………………………………………….…..

- Ngày hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng:………………………………….….

- Giá trị dự toán xây lắp: ………………………………………………………….…..

 

2. Chủ đầu tư (hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư, Ban QLDA): ……..

……………………………………………………………………………………

 

3. Các nhà thầu chính tham gia xây dựng công trình:

- Thiết kế xây dựng: ………………………………………………….…………….…..

- Thi công xây dựng: ……………………………………………………………….…..

- Giám sát thi công xây dựng: …………………………………………………………

- Tư vấn quản lý dự án: ……………………………………………………….…….….

 

4. Đơn vị đăng ký: ……………………………………………………………….

- Tên người đại diện liên lạc: …………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

- Điện thoại:……………………………..… Fax: …………..…………………………

 

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN

CỦA  ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

(ký tên, đóng dấu)