(Tên đơn vị đề nghị điều chỉnh thông tinngân hàng)
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

...., ngày .... tháng .... năm ....

ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Kính gửi: Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Thông tư số ... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thng mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.

(Tên đơn vị đề nghị điều chnh thông tin ngân hàng)............................... kính đề nghị Cục Công nghệ tin học điều chỉnh thông tin ngân hàng cho các đơn vị sau:

1- (Tên đơn vị được đề nghị điều chỉnh 1) - (Mã ngân hàng)

STT

Thông tin điều chỉnh

Thông tin cũ

Thông tin mới

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

Hồ sơ kèm theo bao gồm: .................................................................................................

2- (Tên đơn vị được đề nghị điều chỉnh 2) - (Mã ngân hàng)

STT

Thông tin điều chỉnh

Thông tin cũ

Thông tin mới

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 

Hồ sơ kèm theo bao gồm: .............................................................................................

Trân trọng cảm ơn.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)