Mẫu B28        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO

 

Kính gửi: (2) …………………………..……………………..……………………

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành:…………………………………………………

Tên gọi khác trong tôn giáo (nếu có)………….……Năm sinh…………...

Chức vụ, phẩm trật: ………..……………………………………………...

Thuộc tổ chức tôn giáo:……………………………………………………

 

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài (Mẫu B33)

Đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo với nội dung sau:

 

Lý do thực hiện:……………………….………………………………………….

Nội dung:………………………….……………………………………………...

Thời gian:…………………………………………………………………………

Địa điểm:…………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:……………………………………………………………..

Người tổ chức:

Họ và tên: ……………………..Tên gọi khác………………Năm sinh………….

Chức vụ, phẩm trật: ………..…………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 24)

Kèm theo đề nghị gồm: chương trình giảng đạo, truyền đạo; ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.

 

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

(1)  Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3)