1. Thế nào là một gia đình văn hóa?

Gia đình văn hóa là gia đình hạnh phúc, hòa thuận, tiến bộ, làm tốt nghĩa vụ công dân và đoàn kết với xóm giềng. Mỗi gia đình cần phải đảm bảo đủ những yêu cầu cơ bản sau để có thể trở thành gia đình văn hoá: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; Thực hiện kế hoạch hóa gia đình; Đoàn kết với xóm giềng; Làm tốt nghĩa vụ công dân. Có thể khẳng định rằng gia đình văn hóa là gia đình phát huy được những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

2. Tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa

Tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa được quy định tại Điều 6 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". Cụ thể các tiêu chí dưới đây:

(1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, gồm các tiêu chí sau:

- Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập;

- Chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú;

- Treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định;

- Có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định;

- Tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương;

- Thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định;

- Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú;

- Không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh;

- Không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ;

- Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

(2) Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau:

- Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng;

- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung;

- Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới;

- Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe;

- Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội;

- Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn.

(3) Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, gồm các tiêu chí sau:

- Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng;

- Tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức;

- Người trong độ tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng;

- Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường;

- Sử dụng nước sạch;

- Có công trình phụ hợp vệ sinh;

- Có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa - xã hội.

 

3. Các trường hợp không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp dưới đây thì gia đình sẽ không được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa:

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.

- Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

- Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống.

- Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính.

- Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc.

- Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

 

4. Hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm bao gồm:

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố

- Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình

- Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa

- Biên bản họp bình xét ở khu dân cư

 

5. Thời gian, thẩm quyền xét tặng, tổ chức trao tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

- Việc đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa phải được thực hiện trước ngày 30/01 và bình xét trước ngày 20/12 hàng năm (trường hợp đặc biệt thời gian bình xét phải thực hiện trước ngày 30/01 của năm tiếp theo).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; Giấy khen cho gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục.

- Việc công bố và trao tặng các danh hiệu Gia đình văn hóa được tổ chức vào dịp tổng kết cuối năm của xã, phường, thị trấn.

 

6. Mẫu đơn đăng ký Gia đình văn hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

…….., ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

THI ĐUA XÂY DỰNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Năm ...

Kính gửi: ……………………………….

Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Hộ gia đình: ……………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………… 

Đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...

Đề nghị thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố) theo dõi quá trình phấn đấu của hộ gia đình: …………  trong năm ..../.

Ví dụ: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA

THI ĐUA XÂY DỰNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Năm 20...

Kính gửi: Tổ dân phố số 10, phường L, quận Đ, thành phố H

Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”,“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Hộ gia đình: Ông Nguyễn Văn A

Địa chỉ: Số nhà 2xx, ngõ 9x, đường N, phường L, quận Đ, thành phố H

Đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 20...

Đề nghị thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố) theo dõi quá trình phấn đấu của hộ gia đình: ông Nguyễn Văn A trong năm 20..../.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về chủ đề Mẫu đơn đăng ký Gia đình văn hóa mới nhất . Hy vọng những nội dung trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích về đăng ký gia đình văn hóa.