CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số: ........

Kính gửi:  Công ty ............................................................

Công ty ………...............................………….có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.

Nội dung đặt hàng như sau:

STT

Tên mặt hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

Thời gian giao hàng:............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục mở cửa hàng đèn trang trí nhỏ đúng luật ?

..............................................................................................................................................................

Địa điểm giao hàng:..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Phương thức thanh toán:

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.

 

 

............., ngày .....tháng....... năm .......

Giám đốc công ty

 

 

 

Lưu ý: Thông tin trên mẫu đơn đặt hàng được ghi đầy đủ và chi tiết về nhu cầu đặt hàng về số lượng, đơn giá và tính thành tiền tương ứng. Theo cùng với nó là địa điểm và thời gian giao hàng cũng được bên đặt hàng ghi rõ để làm căn cứ giao hàng và thanh toán đúng theo nhu cầu của bên mua. Đây là mẫu văn bản dùng trong giao dịch mua bán hàng hóa.

 

>> Xem thêm:  Thời hạn nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

 

>> Xem thêm:  Công ty có nhiều hóa đơn GTGT của hàng mua vào nhiều có được hoàn thuế GTGT hay không ?