Mẫu TP-QTV-01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

Ảnh

3x4

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Kính gửi: ……………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………. Nam/Nữ .........................

Ngày sinh: ……/……./…….. Nơi sinh: ........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………… Email: ................................................

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………. Ngày cấp: ……/…./….

Nơi cấp: ......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)

Dân tộc: …………………………………………… Tôn giáo:..........................................

Là luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo: ………………………………………………………………….

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
(Ghi rõ từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học)

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Làm gì

Ở đâu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
(Ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cho y sĩ, bác sĩ như thế nào ?

Tôi đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gồm có:

1……………………………………

2……………………………………

3……………………………………

4……………………………………

5……………………………………

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Nhân viên y tế học đường có được cấp chứng chỉ hành nghề không ?