1. Mẫu đơn xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

 Mẫu số 01 - PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ)

...(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/………….

…., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

 

Kính gửi:…………….. (2) ...........

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ............................ 

Người đại diện theo pháp luật: ................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................... 

Điện thoại :…………… Fax: …………………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ....... do ……… cấp ngày ..... tháng .... năm … 

Mã số: ……………………………………………………… 

Đề nghị ... (2) ... xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:

Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: … 

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ……………… 

Điện thoại :………………… Fax :…………………………… 

STT

Vị trí, kích thước phòng

Diện tích (m2)

     
     
     

Tài liệu kèm theo :………………………………………… 

…………………………………………… (3) ……………… 

... (1) ... xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

 

2. Cách viết đơn xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo.

 

3. Mẫu giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaok, dịch vụ vũ trường

Mẫu số 02

...(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/………….

…., ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
HOẶC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA
TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC PHÂN CẤP

Căn cứ ……………… (2) …………………………… 

Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường số ........ ngày ... tháng ... năm ….. của .... (3) …… ;

Theo đề nghị của ………  (4) …………… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

Cho phép:……………  (3) …………………… 

Địa chỉ trụ sở chính tại ………………………… 

Điện thoại :………………  Fax: ……………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số …. do …………… cấp ngày … tháng .... năm … 

Mã số: .............................................................. 

Được phép kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: ……… 

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ……… 

Điện thoại :……………  Fax :…………………… 

STT

Vị trí, kích thước phòng

Diện tích (m2)

     
     

Điều 2. Hiệu Lực của Giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm…….

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

….(3)... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../20../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan./.


Nơi nhận:
- ……(3)……;
- ……(5)……;
- Lưu: VT, …….(4)…..

(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(2) Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

(3) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(4) Tên cơ quan, đơn vị trình.

(5) Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép.

>> Tham khảo toàn văn: Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc đăng ký kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường ... Hãy gọi: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại.