1. Công nhận lại hạng nhà chung cư dựa trên lời đề nghị của ai?

Việc công nhận lại hạng nhà chung cư theo lời đề nghị được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 31/2016/TT-BXD như sau:

Công việc công nhận và điều chỉnh hạng nhà chung cư theo quy định tại Thông tư này phụ thuộc vào đề nghị từ tổ chức hoặc cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư. Quy trình này được thực hiện theo các quy định chi tiết như sau:

- Để thực hiện công nhận điều chỉnh hạng hoặc công nhận lại hạng nhà chung cư, tổ chức hoặc cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư 31/2016/TT-BXD cần phải nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 của Điều này tại Sở Xây dựng. Hồ sơ này sẽ được xem xét, kiểm tra và quyết định công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư. Quy trình và thủ tục công nhận này được quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư.

- Khi quyết định công nhận hạng nhà chung cư (đã điều chỉnh) được ban hành, Sở Xây dựng sẽ thu hồi bản gốc quyết định công nhận hạng cũ (nếu còn thời hạn) để lưu hồ sơ và công bố thông tin, văn bản quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Hồ sơ đề nghị điều chỉnh hạng nhà chung cư bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 03 kèm theo Thông tư.

+ Bản tự kê khai và đánh giá phân hạng nhà chung cư của tổ chức hoặc cá nhân đề nghị theo mẫu hướng dẫn quy định tại phụ lục số 04 kèm theo Thông tư.

+ Bản sao có chứng thực của quyết định công nhận hạng nhà chung cư cũ (nếu còn thời hạn).

- Trong trường hợp quyết định công nhận hạng nhà chung cư đã hết thời hạn theo quy định, và tổ chức hoặc cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư 31/2016/TT-BXD muốn đề nghị công nhận lại hạng, họ cũng cần phải nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 31/2016/TT-BXD tại Sở Xây dựng. Quy trình và thủ tục công nhận lại hạng nhà chung cư trong trường hợp này cũng được quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 31/2016/TT-BXD

- Để thực hiện quy trình này, tổ chức và cá nhân đề nghị công nhận lại hạng hoặc điều chỉnh hạng nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 9 Thông tư 31/2016/TT-BXD phải đóng kinh phí kiểm tra và thẩm định hồ sơ theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 của Thông tư.

Như vậy, theo quy định trên, việc công nhận điều chỉnh hạng hoặc công nhận lại hạng nhà chung cư sẽ được thực hiện dựa trên đề nghị từ tổ chức hoặc cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư 31/2016/TT-BXD.

 

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng trong việc phân hạng và công nhận lại hạng nhà chung cư

Sở Xây dựng có trách nhiệm quan trọng trong việc phân hạng và công nhận lại hạng nhà chung cư, như được quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 31/2016/TT-BXD như sau:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công nhận mới, công nhận lại, và công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn cụ thể cho tổ chức và cá nhân có đề nghị về quy trình và thủ tục liên quan đến công nhận hạng nhà chung cư. Họ phải đảm bảo rằng quy trình này diễn ra một cách minh bạch, công bằng và tuân thủ đúng quy định của Thông tư.

- Tổng hợp tình hình phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư trên địa bàn: Sở Xây dựng phải đảm bảo việc thường xuyên cập nhật và tổng hợp thông tin liên quan đến quá trình phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư trên toàn địa bàn. Điều này đòi hỏi việc thu thập và quản lý dữ liệu một cách tổ chức và hiệu quả. Cụ thể:

+ Thu thập dữ liệu về các căn nhà chung cư: Sở Xây dựng cần xây dựng một hệ thống thu thập dữ liệu đầy đủ về các căn nhà chung cư trên địa bàn, bao gồm thông tin về số lượng căn hộ, diện tích, vị trí, và các thông tin liên quan khác. Điều này giúp xác định cơ sở dữ liệu cơ bản để thực hiện quá trình phân hạng và công nhận hạng.

+ Theo dõi quá trình công nhận hạng: Sở Xây dựng cần ghi nhận chi tiết về quá trình công nhận hạng của các căn nhà chung cư. Điều này bao gồm thông tin về ngày công nhận, hạng đã được công nhận, và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến quá trình này.

+ Ghi chép điều chỉnh hạng: Nếu có sự điều chỉnh hạng trong tương lai, Sở Xây dựng phải ghi chép các thông tin chi tiết về điều chỉnh này, bao gồm lý do và quyết định điều chỉnh hạng.

Thông tin được tổng hợp và bảo quản một cách cẩn thận trong hệ thống dữ liệu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư. Thông tin này cũng sẽ được báo cáo cho Bộ Xây dựng theo định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất từ Bộ Xây dựng, giúp cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình trên toàn quốc và đưa ra quyết định thích hợp trong việc quản lý hạng nhà chung cư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Thông tư 31/2016/TT-BXD và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chặt chẽ trong việc tuân thủ tất cả các quy định khác trong Thông tư 31/2016/TT-BXD và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao phó từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trách nhiệm này bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng:

+ Tuân thủ quy định: Sở Xây dựng phải đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến phân hạng và công nhận lại hạng nhà chung cư đều tuân thủ chặt chẽ các quy định được đề ra trong Thông tư 31/2016/TT-BXD. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của quá trình này.

+ Giám sát vi phạm: Sở Xây dựng phải có hệ thống giám sát chặt chẽ để theo dõi việc tuân thủ các quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư. Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, họ cần thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục tình trạng này và đảm bảo rằng quy định được thực hiện đúng cách.

+ Xử lý vi phạm: Trong trường hợp các vi phạm liên quan đến quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư, Sở Xây dựng phải có khả năng xử lý những vi phạm này theo quyền hạn của mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Điều này đảm bảo rằng các quy định được thực thi một cách nghiêm ngặt và hiệu quả.

Như vậy, Sở Xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quá trình phân hạng và công nhận lại hạng nhà chung cư diễn ra một cách hiệu quả, công bằng và theo quy định của Thông tư 31/2016/TT-BXD.

 

3. Mẫu đơn đề nghị công nhận lại hạng nhà chung cư mới nhất

Mời quý khách tải ngay mẫu đơn đề nghị công nhận lại hạng nhà chung cư chuẩn nhất  tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LẠI HẠNG NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh (thành phố) VP

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Đề nghị Sở Xây dựng xem xét, quyết định công nhận hạng nhà chung cư (hoặc công nhận lại, điều chỉnh hạng nhà chung cư) với các nội dung sau đây:

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: Trần Thị Thanh T

2. Địa chỉ, số điện thoại, fax: số nhà 68, phường A, thành phố HT, tỉnh VP

3. Tên nhà chung cư đề nghị công nhận hạng: chung cư ABC

4. Địa chỉ nhà chung cư: số nhà 68, phường A, thành phố HT, tỉnh VP

5. Hạng nhà chung cư đề nghị công nhận (A, B, C): hạng B

6. Kèm theo văn bản đề nghị này có các hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 31/2016/TT-BXD bao gồm:

a) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư

b) Hợp đồng mua bán nhà chung cư

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ các quy định của Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan sau khi được công nhận./.

VP, ngày 20 tháng 8 năm 2023

Đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị

 
Trần Thị Thanh T
>> Xem thêm: