Mẫu số 03/TP-TTTM: (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):

>> Xem thêm:  Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện ? Điều kiện, hồ sơ, thủ tục để mở chi nhánh ?

…………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Fax: ……………………………………………………

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

Email: ……………………………………… Website: (nếu có)…………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………….

Đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài:……………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt:(nếu có)

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện và mức nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số

4. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

Họ và tên: …………..Sinh ngày: ………………………..Giới tính:……………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

cấp ngày……….. tháng………….. năm……….tại…………………………………………………..

5. Thời gian hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1.…………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM)

2.…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của 
Tổ chức trọng tài nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài....nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 19/TP-TTTM)