Mẫu số 03/TP-TTTM: (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

ĐƠN Đ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài nước ngoài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có):

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thành lập công ty, chi nhánh, VPĐD

…………………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………… Fax: ……………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số

Email: ……………………………………… Website: (nếu có)…………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………….

Đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài:……………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt:(nếu có)

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM)

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của trung tâm trọng tài....nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 19/TP-TTTM)

4. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

Họ và tên: …………..Sinh ngày: ………………………..Giới tính:……………………………….

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

cấp ngày……….. tháng………….. năm……….tại…………………………………………………..

5. Thời gian hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1.…………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu sổ theo dõi giải quyết tranh chấp (Mẫu số 26/TP-TTTM)

2.…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của 
Tổ chức trọng tài nước ngoài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Mẫu công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 6)