Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

 

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

    

  Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo …………………

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục, hỗ trợ nhận con nuôi cho người nước ngoài?

Tên tôi là:  ..............................................................Sinh ngày...... / ........ /....................

Quê quán: ......................................................................................................................

Trú quán:........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ..................................................................................

Đơn vị công tác hiện nay: .............................................................................................

Ngày vào ngành......./......./.......... Ngày về đơn vị công tác hiện nay......../......./............

Đơn vị xin chuyển đến: .................................................................................................

Lý do xin chuyển công tác: ...........................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục phá sản Hợp tác xã ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

            Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo ........., xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

 

........, ngày........ tháng...... năm 20......

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

                                                                                         

 

------------------------------------------------ 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn vay vốn ngân hàng