1. Đơn xin hoãn nộp học phi, chậm nộp phí cho học sinh, sinh viên là gì?

Đơn xin nộp học phí muộn là mẫu đơn được học sinh, sinh viết gửi cho Ban giám hiệu Nhà trường, phòng cộng tác học sinh sinh viên, phòng tài chính - kế toán để được xem xét việc nộp học phí muộn.

Đơn xin nộp học phí muộn là mẫu đơn ghi nhận những thông tin của học sinh sinh viên cùng lời đề nghị xem xét được nộp học phí muộn. Ngoài ra đơn xin nộp học phí muộn còn là căn cứ, cơ sở cho Ban giám hiệu Nhà trường, phòng công tác học sinh sinh viên, phòng tài chính- kế toán xem xét việc chấp thuận cho học sinh sinh viên nộp học phí muộn trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

 

2. Mẫu đơn xin hoãn nộp học phí, chậm nộp học phí  

2.1. Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HOÃN NỘP HỌC PHÍ

Học kỳ II Năm học 2022 - 2023

Kính gửi: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Công đoàn

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Mã số sinh viên: 015672xxx

Ngày sinh: 06/8/2002

Email: nguyenvana@gmail.com

Theo quy định thì sinh viên phải nộp học phí trước ngày 6 tháng 4 năm 2023.

Vì lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn

Xin hoãn nộp học phí đến ngày 10 tháng 4 năm 2023

Em xin cam đoan sẽ nộp đủ học phí theo đúng thời hạn đã cam kết, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

Người làm đơn          

(Ký và ghi rõ họ tên)      

 

Nguyễn Văn A  

 

2.2. Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN NỘP HỌC PHÍ MUỘN

 

Kính gửi: - Ban giám hiệu trường Đại học A

                 - Phòng Công tác Sinh viên

                - Phòng Tài chính - Kế toán

Họ và tên: Trần Đức B

Mã sinh viên: 0156786xxx

Ngày sinh: 05/12/2002 

Tại: Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ liên hệ: Số 43 Phố Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0987453xxx 

Email: ducbxxx@gmail.com

Sinh viên lớp: D15LK01 Năm học: 2022-2023

Khóa: D15   Ngành: Luật Kinh tế

Em xin được nộp học phí muộn so với thời gian quy định của Nhà trường: 01 tháng.

Lý do nộp muộn: vì hoàn cảnh gia đình khó khăn

Em xin hứa sẽ không vi phạm việc nộp học phí muộn vào những học kỳ sau. Nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

   

B          

Trần Đức B

Qúy khách có thể tải Mẫu xin nộp học phí muộn dành cho học sinh, sinh viên

 

3. Hướng dẫn soạn đơn xin nộp học phí muộn dành cho học sinh, sinh viên

- Phần kính gửi: học sinh, sinh viên ghi rõ, cụ thể Ban giám hiệu Nhà trường, phòng công tác học sinh sinh viên, phòng tài chính - kế toán nơi xem xét việc nộp học phí muộn.

- Phần thông tin của học sinh, sinh viên: ghi cụ thể, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, chi tiết những thông tin cá nhân như họ và tên, mã sinh viên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, khoa, ngành. Lý do nộp học phí muộn phải chính đáng, phù hợp và nêu rõ thời gian nộp học phí muộn.

- Cuối đơn sẽ là lời hứa sẽ nộp học phí sau thời gian đó và ký và ghi rõ họ tên.

 

4. Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí

Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập:

Thứ nhất, về đối tượng không cần đóng học phí

Đối tượng không phải đóng học phí tại các cơ sở giáo dục công lập bao gồm:

- Học sinh tiểu học;

- Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Thứ hai, đối tượng được miễn học phí: Được quy định tại Điều 15 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP bao gồm:

- Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định pháp luật. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

- Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2024).

- Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định

- Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2022).

- Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025).

- Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

- Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học một trong các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người 

- Người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

- Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

- Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Như vậy có thể thấy Nhà nước luôn có những chính sách ưu đãi đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn trong xã hội, thể hiện sự công bằng, văn minh.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Qúy khách có thể tham khảo thêm về: Học phí RMIT bao nhiêu tiền một năm?

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.