1. Điều kiện nâng lương trước thời hạn

Tùy vào trường hợp Quý khách hàng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào thì sẽ có những quy định khác nhau về nâng lương trước thời hạn, cụ thể: 

- Đối với trường hợp người lao động làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp, ký kết hợp đồng lao động và hưởng tiền lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động thì việc nâng lương trước thời hạn sẽ phụ thuộc vào quy chế và sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động mà hiện nay chưa có bất cứ một quy định nào quy định về điều kiện được nâng lương trước thời hạn. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thì việc nâng lương trước thời hạn được quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV (được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2021/TT-BNV), cụ thể những đối tượng và điều kiện để các đối tượng này được nâng lương trước thời hạn được quy định như sau: 

+ Cán bộ, công chức muốn được nâng lương trước thời hạn cần đáp ứng yêu cầu: Người đề nghị phải được cấp có thẩm quyền (cấp trên, thủ trưởng trực tiếp quản lý) đánh giá về tình hình làm việc và có xếp loại chất lượng làm việc trong thời gian làm việc ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ đã được giao trở lên; đồng thời người đề nghị không được thuộc trường hợp có vi phạm kỷ luật trong thời gian làm việc với các hình thức kỷ luật khiển trách, hình thức kỷ luật cảnh cáo, giáng chứng và cách chức; 

+ Với những viên chức mong muốn được nâng lương trước thời hạn thì cần phải đáp ứng điều kiện trong quá trình làm việc phải được cấp trên quản lý có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành công việc từ mức hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao trở lên và không thuộc các trường hợp bị xử lý kỷ luật với các hình thức kỷ luật là khiển trách, cách chức hoặc cảnh cáo. 

Ngoài việc đáp ứng những điều kiện nêu trên thì để được nâng lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức còn phải lập thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công việc và phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.

 

2. Những nội dung thường có trong mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn 

Như đã nêu ở trên, đơn xin nâng lương trước thời hạn là một văn bản mà người viết đơn đưa ra cơ sở về việc mình đủ các điều kiện và đề nghị cấp có thẩm quyền sẽ xem xét và xét duyệt co mình được nâng lương trước thời hạn mà thoe quy định người yêu cầu được nâng lương. Thường với mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn sẽ có những nội dung như sau: 

- Ghi đầy đủ thông tin của cơ quan nơi người yêu cầu đề nghị xét duyệt cho việc nâng lương trước thời hạn; 

- Trong đơn xin nâng lương trước thời hạn phải nêu rõ được thông tin của người làm đơn (người đề nghị nâng lương trước thời hạn), những thông tin này bao gồm: 

  • Họ và tên của người để nghị nâng lương trước thời hạn; 
  • Thông tin về công việc của người đề nghị được nâng lương trước thời hạn bao gồm các thông tin về chức vụ của người đề nghị, đơn vị mà người đề nghị công tác cũng như thời gian mà người đề nghị được nâng lương công tác; 
  • Người đề nghị nâng lương trước thời hạn thuộc nhóm ngạch công chức, viên chức .... nào;

- Thời gian mà người đề nghị nâng lương trước thời hạn sẽ được nâng lương thường xuyên theo quy định hiện tại, mức lương, bậc lương và hệ số lương sẽ được nâng theo diện nâng lương thường xuyên; 

- Căn cứ, các thành tích mà người đề nghị nâng lương trước thời hạn đưa ra để để làm cơ sở đề nghị được nâng lương trước thời hạn; 

- Chữ ký của người đề nghị nâng lương trước thời hạn.

 

3. Mẫu đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn và cách viết 

3.1 Mẫu đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn 

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn theo mẫu dưới đây: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

 

ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

Kính gửi(1):- Ban giám hiệu Trường Trung học phổ thông Nhân Chính 

              - Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Trường Trung học phổ thông Nhân Chính

Tên tôi là(2): Nguyễn Văn A 

Chức vụ/Chức danh(3): Giáo viên 

Đơn vị công tác(4): Trường Trung học phổ thông Nhân Chính

Thời gian công tác(5): Tôi bắt đầu công tác tại Trường Trung học phổ thông Nhân chính từ ngày 21/5/2010 

Nhóm ngạch viên chức hiện tại(6):           Txxxx - xxx              Mã ngạch viên chức(7):      xy

Thời gian được nâng lương thường xuyên(8):                   Bậc lương hiện tại(9):                              Hệ số lương hiện tại(10): 

(11)Căn cứ vào các quy định trong Thông tư số 08/2013/TT-BNV được ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện các chế động nâng bậc lương thường xuyên và hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về lập thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Căn cứ theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND được ban hành ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

(12)Nhận thấy bản thân trong quá trình công tác tại Trường Trung học phổ thông Nhân Chính tôi đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà mình đã được giao và thực hiện đầy đủ, tốt các chủ trương đường chính sách của Đảng, cũng như các chính sát pháp luật của Nhà nước đã đặt ra, cụ thể trong thời gian công tác tôi đã đạt được những thành tích như sau: 

- Trong năm học 2019 - 2020 tôi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công nhận về danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"  theo Quyết định công nhận số 1xx/QĐ-SGDĐT ngày 1x/02/2020.

- Trong năm học 2020 - 2021 tôi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công nhận hai danh hiệu là "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và danh hiệu "Giáo viên lao động tiên tiến" theo các Quyết định công nhận số xy/QĐ-SGDĐT và Quyết định số yz/QĐ-SGDĐT.

Xét trên những thành tích đã đạt được trong các năm qua cũng như theo các tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn đã được pháp luật quy định thì tôi hoàn toàn đủ điều kiện và thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn.

Vậy tôi viết đơn này kính mong cấp lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện xét duyệt cho tôi được nâng lương trước thời hạn. Kính mong Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn Trường Trung học phổ thông Nhân Chính xem xét và giải quyết giúp tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                                                                                  Thanh Xuân, ngày .... tháng ..... năm .........
                                                                                                                                                                                                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

                

3.2 Hướng dẫn cách viết Đơn đề nghị nâng lương trước thời hạn

(1) Ghi tên cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

(2) Ghi rõ họ tên của người đề nghị được nâng lương trước thời hạn; 

(3) Ghi rõ chức vụ, chức danh mà người đề nghị nâng lương trước thời hạn hiện nay đang công tác; 

(4) Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị nơi người đề nghị nâng lương trước thời hạn hiện nay đang công tác; 

(5) Thời gian người đề nghị nâng lương trước thời hạn bắt đầu công tác trong đơn vị; 

(6), (7) Nhóm ngạch và mã ngạch hiện tại của người đề nghị nâng lương trước thời hạn;

(8), (9), (10) Thời gian nâng lương thường xuyên, bậc lương và hệ số lương của người đề nghị được nâng lương ở thời điểm hiện tại; 

(11) Các căn cứ pháp luật (ghi rõ tên, số quyết định của các văn bản) làm căn cứ nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức; 

(12) Lý do, căn cứ nâng lương trước thời hạn của người đề nghị (ghi rõ lý do, căn cứ và Quyết định cũng như là tên cơ quan ra Quyết định).

Trân đây là Mẫu đơn xin nâng lương trước thời hạn mà Luật Minh Khuê đã biên soạn. Trường hợp Quý khách hàng còn bất cứ vướng mắc gì thêm, Quý khách hàng có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua số tổng đài: 19006162 để được hỗ trợ trực tiếp. Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!