CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              Địa danh, ngày ….tháng… năm…….

 

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
                       

 

                       Kính gửi: Tòa án Nhân dân …………………………………………………….

Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………………………...…...............

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..…..............

Địa chỉ tạm trú:……………………………………………………………………………………..............

Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) ……………………………................

………………………………………………………………………………………………………………

trong vụ…………………………………………………………………….đã được Tòa án nhân dân

……………………………………......……..giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST ngày…….

tháng……..năm……………………..........…………………………………………………………………..

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

 
                                                                                             NGƯỜI LÀM ĐƠN

Gởi kèm theo:                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên)
-Bản pho to CMND
    

 
    


 

----------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Cao Bằng

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Phú Yên