1. Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất

Đơn xin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam là một trong những mẫu đơn được nhiều bạn trẻ (Đoàn viên) đặc biệt quan tâm. Mẫu đơn này thể hiện tinh thần tự nguyện xin gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của các bạn trẻ (hoặc người có nhu cầu kết nạp Đảng). Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đơn xin vào Đảng để các bạn tham khảo và áp dụng:

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......, ngày...... tháng...... năm .....

 

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi ủy...........................................

Đảng ủy........................................................

Tên tôi là:....... sinh ngày .... tháng ..... năm ...

Nơi sinh:......................................................

Dân tộc:.............. Tôn giáo: .... Nghề nghiệp .........

Trình độ học vấn..........................................

Quê quán:......................................................

Nơi ở hiện nay:...............................................

Đơn vị công tác:...............................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ......................

Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày.... tháng... năm ...... tại ....

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày....... tháng ... năm ......

tại.........................................................................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

...............................................................................

.............................................................................

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

2. Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (Mẫu 4-KNĐ)

Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (Mẫu 4-KNĐ) mới nhất để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, là tổ chức tập hợp những người Việt trẻ tuổi (đoàn viên), Sau khi tốt nghiệp cấp 1 đã có thể tham gia tổ chứ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đến khi vào đại học. Đây là một tổ chức đào tạo nguồn cho Đảng, là nơi tập hợp, ươm mầm những tài năng trẻ. Do vậy, Khi được tổ chức Đoàn giới thiệu vào Đảng luôn được xem là một vinh dự lớn đối với các Đoàn viên.

Mẫu đơn xin vào Đảng, giấy giới thiệu người vào Đảng, Lý lịch Đảng viên, đề nghị kết nạp Đảng viên mới nhất

Cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nông dân, giới trí thức

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

>> Tải ngay: Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

....... ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

.................., ngày.......tháng.......năm........

Số...............- NQ/

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú

vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính gửi: Chi uỷ:.....................................

Đảng uỷ:................................................

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Xét nghị quyết của chi đoàn..............

- Ban.................... TNCS Hồ Chí Minh ........

họp ngày..........tháng...........năm....... nhận thấy:

Đoàn viên......................................... có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên ........................................................

vào Đảng, với sự tán thành của...........đ/c (đạt...........%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành...........đ/c, với lý do ..........................................................

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ........ trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M

.......... (Ký tên, đóng dấu)

 

3. Mẫu Lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất (Mẫu 2-KNĐ):

Lý lịch của người xin vào Đảng là một trong những mẫu bắt buộc mà người xin vào Đảng phải nộp và chi Bộ Đảng phải tiến hành xác minh các thông tin theo mẫu này.

Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu Lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất hiện đang áp dụng (Mẫu 2-KNĐ):

>> Tải ngay: Mẫu lý lịch người xin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:……………………………..

Họ và tên khai sinh:……………………………..

Quê quán:………………………………………..

Số lý lịch:…………………………………………

- Kích thước: 20,5 x 14,5 cm

- Bìa: làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1m2

- Ruột: làm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1)

- Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng (gồm 28 trang) cụ thể như sau:

+ trang 1: Sơ lược lý lịch;

+ Trang 2-8: Lịch sử bản thân và những công tác đã qua;

+ Trang 9: Đặc điểm lịch sử;

+ Trang 10: Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua và đi nước ngoài;

+ Trang 11: Khen thưởng và kỷ luật;

+ Trang 12-20: Hoàn cảnh gia đình;

+ Trang 21: Tự nhận xét và cam đoan;

+ Trang 22: Nhận xét của chi ủy và chứng nhận của cấp ủy cơ sở;

+ Trang 23-28: Chứng nhận của cấp ủy hoặc tổ chức có thẩm quyền nơi đến thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng.

- Viết lý lịch người xin vào Đảng:

01. Họ tên đang dùng

02. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.

03. Họ và tên khai sinh: Khai đúng trong giấy khai sinh.

04. Bí danh: Khai bí danh đã dùng.

05. Ngày, tháng, năm sinh: Khai đúng trong giấy khai sinh.

06. Nơi sinh: Khai rõ địa danh nơi sinh: thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.

07. Quê quán: Khai quê quán của bản thân và gia đình (Khai rõ địa danh như mục 6).

08. Nơi ở hiện nay: Khai nơi ở thường trú theo hộ khẩu hoặc nơi ở thường xuyên của bản thân (khai rõ địa danh như mục 6).

09. Dân tộc: Khai rõ: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường...(nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ).

10. Tôn giáo: Nếu trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì khai rõ (Ví dụ: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hoà Hảo...), nếu không theo đạo nào thì ghi chữ “không”.

11. Thành phần xã hội hoặc nghề nghiệp của bản thân: Khai rõ nghề nghiệp của bản thân hiện nay như: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, học sinh, sinh viên, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp...

12. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: Khai rõ đã học xong lớp mấy hệ 10 hay 12 năm phổ thông hay bổ túc văn hoá (ví dụ: 8/10 phổ thông; 9/10 bổ túc văn hoá).

- Chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ: Tốt nghiệp bằng cấp gì? Học chính quy hay tại chức, thuộc chuyên ngành nào? Học hàm, học vị, bậc thợ gì?

- Lý luận chính trị: Tốt nghiệp chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hệ chính quy, tại chức hay mở rộng.

- Ngoại ngữ: Có bằng tốt nghiệp trình độ A, B, C, ngoại ngữ gì, hoặc biết thông thạo ngoại ngữ gì?

13. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất (nếu có). Khai rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

14. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có). Viết như mục 13. Lý do ngừng sinh hoạt đảng: vì kỷ luật hay vì lý do khách quan.

15. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có). Khai rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị của từng người giới thiệu mình vào Đảng.

16. Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá khứ từ thời kỳ niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội.

17. Những công tác, chức vụ đã qua: Khai đầy đủ, rõ ràng, liên tục, từ khi tham gia hoạt động xã hội đến nay, từng thời gian làm việc gì? ở đâu? giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học, xã hội... (ghi cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ; đi học, đi chữa bệnh, đi nghỉ mát, tham quan nước ngoài; bị bắt, bị tù, bị đứt liên lạc hoặc không hoạt động nếu có...).

18. Đặc điểm lịch sử: Khai rõ đã vào Đảng mấy lần, có bị bắt, bị tù không?

19. Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: Đã học những lớp lý luận chính trị hay khoa học, kỹ thuật nghiệp vụ gì? theo chương trình gì? cấp nào mở? tên trường, thời gian học? học chính quy hay tại chức?

20. Đi nước ngoài: Khai rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào, đi nước nào? (chỉ ghi các trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công tác dài hạn).

21. Khen thưởng: Khai rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng, cấp nào quyết định; khai rõ các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nhà giáo ưu tú...

22. Kỷ luật: Khai rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (khai rõ kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cảnh cáo trở lên). Cấp nào quyết định?

23. Hoàn cảnh gia đình: Khai rõ những người chủ yếu trong gia đình như:

- Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng), vợ (hoặc chồng). Khai rõ: họ và tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp hiện nay, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người:

+ Về hoàn cảnh kinh tế từng người nói trên: khai rõ thành phần giai cấp trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong cải cách ruộng đất và hiện nay (nếu có sự thay đổi thành phần giai cấp cần nói rõ lý do) và nguồn thu nhập, mức sống hiện nay?.

+ Về thái độ chính trị của từng người nói trên: khai rõ đã tham gia tổ chức cách mạng, làm công tác gì, giữ chức vụ gì? Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay, những người đó làm gì? ở đâu?. Nếu đã chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? tại đâu?

- Anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con: chỉ khai rõ họ tên, năm sinh (tuổi), chỗ ở, nghề nghiệp, công tác hiện nay.

- Đối với ông, bà nội ngoại, chú bác cô dì cậu ruột: chỉ khai những người có đặc điểm lịch sử chính trị, có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với bản thân (Ví dụ: là cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công với nước, anh hùng, dũng sĩ… hoặc có tội ác, bị cách mạng xử trí).

24. Tự nhận xét: Viết những ưu, khuyết điểm chính của bản thân, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào?

25. Cam đoan và ký tên: Viết rõ ngày, tháng, năm, ký tên, ghi rõ họ tên.

26. Nhận xét của chi uỷ chi bộ: Cần nêu rõ bản lý lịch đã khai đúng sự thật chưa? Không đúng ở điểm nào? Có vi phạm tiêu chuẩn lịch sử chính trị không? Quan điểm, lập trường, chính trị của người vào Đảng, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, quan hệ quần chúng... của người vào Đảng thế nào?

27. Chứng nhận của cấp uỷ cơ sở: Sau khi đã có kết quả thẩm tra, kết luận thì viết rõ: “chứng nhận lý lịch chính trị của đồng chí... khai tại đảng bộ (hoặc chi bộ) cơ sở... là đúng sự thật” hay chưa rõ. Viết rõ ngày, tháng, năm, chức vụ, ký tên và đóng dấu của cấp uỷ cơ sở. Trường hợp cấp uỷ cơ sở không có con dấu, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu.

28. Chứng nhận của cấp uỷ, tổ chức đảng... nơi đến thẩm tra lý lịch người vào Đảng:

- Chứng nhận của Ban Thường vụ hoặc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nơi đến thẩm tra:

Ghi những nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng mà tập thể cấp uỷ đã thống nhất, đồng chí thay mặt cấp uỷ ký tên đóng dấu của cấp uỷ.

- Chứng nhận của cơ quan tổ chức hoặc của cấp uỷ cấp trên cơ sở (nếu có):

Ghi những nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng, đồng chí đại diện cấp uỷ hoặc của ban tổ chức ký tên.

4. Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ):

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ) theo đúng trình tự và quy định của điều lệ Đảng.

Luật Minh Khuê giới thiệu: Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng Cộng Sản vào Đảng. Mẫu này áp dụng trong trường hợp một Đảng viên chính thức xin giới thiệu một người khác (người ưu tú) để xin gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam theo điều lệ Đảng.

>> Tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……Ngày… tháng…. năm….

GIẤY GIỚI THIỆU

Người ưu tú vào Đảng

Kính gửi: Chi ủy ............................................

Tên tôi là:............. Sinh ngày.... tháng ..... năm ....

Vào Đảng ngày......tháng......năm......., Chính thức ngày......tháng......năm.......

Chức vụ hiện nay trong Đảng:........... , chính quyền.....

.........................................., đoàn thể.....................

Quê quán:..................................................................

Đang sinh hoạt tại chi bộ:...........................................

Được chi bộ phân công (ngày........tháng........năm........) giáo dục, giúp đỡ......

.......................phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý:..................................

…………………………..................................................

………………................................................................

- Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp ....... vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

................... ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU

.......... (Ký và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ và của đảng ủy cơ sở

Đảng Viên dự bị (chưa được kết nạp chính thức) sau khi xem xét quá trình phấn đấu, học tập, lao động và cống hiến sẽ được Chi Bộ Đảng xem xét và thông qua nghị quyết kết nạp trình Đảng Bộ xem xét tiến hành kết nạp chính thức Đảng Viên đó vào sinh hoạt tại chi Bộ Đảng do Đảng bộ quản lý theo quy định tại điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

5.1 Mẫu Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 6-KNĐ):

>> Tải ngay: Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên mới nhất

ĐẢNG BỘ.......................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ.............................
Số.............. - NQ/CB . ..............., ngày.......tháng.......năm........

 

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị kết nạp đảng viên

 

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày..........tháng..........năm............., chi bộ....................

đã họp để xét, đề nghị kết nạp................... vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức:........ đ/c, dự bị:.......... đ/c.

Có mặt: ……… đ/v chính thức:..... .đ/c, dự bị:........... đ/c.

Vắng mặt:……… đ/v chính thức:..... .đ/c, dự bị:....... đ/c.

Chủ trì hội nghị:........................... Chức vụ .................

Thư ký hội nghị:............................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về ........

............................................................................như sau:

Về lý lịch:...........................................................

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

……………………………………………………

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp ...........................................................................

vào Đảng...............đ/c (đạt .........%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành....... đ/c với lý do ......................................................................

Chi bộ báo cáo đảng uỷ........... .xét, đề nghị kết nạp.......... vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận: T/M CHI BỘ

- Đảng uỷ...................... Bí thư

(để báo cáo). (Ký, ghi rõ họ tên)

- Lưu chi bộ

 

5.2 Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên của đảng ủy cơ sở (Mẫu 7-KNĐ)

>> Tải ngay: Mẫu báo cáo đề nghị kết nạp đảng viên cấp cơ sở

 

ĐẢNG BỘ.............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ..............................
Số.............. - BC/ĐU ......., ngày .... tháng. .... năm .....

 

BÁO CÁO

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày..........tháng...........năm..........., đảng uỷ................................

đã họp để thẩm định việc kết nạp...................................... vào Đảng.

Tổng số đảng uỷ viên...... .đ/c, có mặt: ..... đ/c, vắng mặt: ...... đ/c.

Lý do vắng mặt:..............................................................................

Chủ trì hội nghị:................................................Chức vụ...................

Thư ký hội nghị:................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về.........

............................................................................như sau:

Về lý lịch:...................................................................................................

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………….

...........................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ bộ phận............. báo cáo với đảng uỷ cơ sở.............. xét kết nạp .............. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Số đ/c tán thành ............. (đạt .........%) so với tổng số cấp uỷ viên.

Số không tán thành................đ/c với lý do....................

Nơi nhận: T/M ĐẢNG UỶ

- Đảng uỷ...................... Bí thư

(để báo cáo). (Ký, ghi rõ họ tên)

- Lưu

5.3 Mẫu đơn xin vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:.............................................................

Đảng uỷ:.......................................................................

Tôi là:....................... sinh ngày........tháng.........năm .......

Nơi sinh:...........................................................................

Quê quán:.........................................................................

Dân tộc:........................................... Tôn giáo....................

Trình độ học vấn:..............................................................

Nơi ở hiện nay:.................................................................

Nghề nghiệp: .....................................................................

Đơn vị công tác:...............................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể :......................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)