Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên (Mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ)

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH
KINH TẾ QUỐC DÂN

CHI BỘ: ...............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày.... tháng..... .năm 20....

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, chi bộ đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là .......... đảng viên, trong đó chính thức......... đồng chí, dự bị ......... đồng chí.

Có mặt:..........................đ/c, đ/v chính thức............đ/c, dự bị .................đ/c

Vắng mặt.......đảng viên, trong đó chính thức..... đồng chí, dự bị...... đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí......................................................., chức vụ....................................

Thư ký hội nghị: đồng chí.......................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

>> Xem thêm:  Điều lệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam là gì ? Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành kết nạp quần chúng..........................................vào Đảng........ đồng chí (đạt .....%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành...... đồng chí (..... %) với lý do.............................................

Chủ trì                                                                                 Thư ký

>> Xem thêm:  Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo Hiến pháp