CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÓNG TIỀN ĐIỆN

 Kính gửi: Điện lực ................................................................................................

Họ & tên: ...............................................................................................................

Ngày sinh:..............................................................................................................

Số CMND: ........................ Cấp ngày: .............................Nơi cấp:........................

Địa chỉ thường trú:................................................................................................. 

>> Xem thêm:  Quy định mới về lãi suất trong Bộ luật dân sự hiện hành

Địa chỉ tạm trú: ...................................................................................................... 

Điện thoại nhà riêng:.............................................. Diđộng:………………………… 

Tôi là chủ hợp động điện mang ký hiệu khách hàng:............................................. 

Hôm nay tôi làm đơn này xin Điện lực............................................... xác nhận cho tôi theo nội dung đã đóng tiền điện như sau:

tháng

tháng

tháng

tháng

tháng

tháng

…..

……

…….

…….

…….

………..

 

 

 

Nay tôi viết đơn này kính mong Điện lực............................................................. xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn. ………,

Ngày … tháng … năm ……

                Xác nhận của Điện lực                                                                Người làm đơn 

             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Ép buộc người khác ký giấy nợ bị xử lý như thế nào ? Thuê đòi nợ có vi phạm không ?

 

 

>> Xem thêm:  Cho vay tiền làm ăn có tiền nhưng không trả nên báo công an không ?