CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP....

NĂM HỌC.......................

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học..........................................................................

Tôi tên: ..............................................................Chỗ ở hiện nay:..............................................................

Là phụ huynh em:.....................................................................................................................................

Ngày sinh: ..............................................................Nơi sinh:....................................................................

Tình trạng sức khỏe:..................................................................................................................................

Dân tộc: ..............................................................Tôn giáo:................................... Giới tính:......................

Gia đình thuộc diện chính sách:..................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thi tuyển công chức và vấn đề thuyên chuyển công tác đối với công chức ?

Đã học HTCTMN 5 tuổi trường:..................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: Thôn (tổ dân phố)................................... Xã (thị trấn)....................................................

Huyện:...................................................................... Tỉnh:........................................................................

Nơi ở hiện tại: Thôn (tổ dân phố)................................................... Xã (thị trấn).............................................

Huyện:...................................................................... Tỉnh:........................................................................

Họ tên cha: ..................................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:...................................

Họ tên mẹ: ...................................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:...................................

Người đỡ đầu (nếu có): ..................................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:..................

Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường Tiểu học................................................................................

Cho con tôi được vào lớp 1 năm học 2013 – 2014 của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

>> Xem thêm:  Hỏi về chuyển đổi từ viên chức sang công chức thì có phải qua thi tuyển không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày........tháng...........năm.............

Người làm đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

 

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn xác định bậc lương của công chức xã ?