Mẫu giấy báo tử là một loại giấy tờ được cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................


Số: /UBND-GBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 ....................., ngày......tháng.....năm......

 

GIẤY BÁO TỬ

Họ tên người báo tử:..........................................................., sinh năm........................................

Quan hệ với người chết:..............................................................................................................

Họ tên người chết: ......................................................................Giới tính..................................

Ngày tháng năm sinh:.................................................................................................................

Dân tộc: ...........................................Quốc tịch...........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...............................................................................................................

Đã chết vào lúc:...............giờ...........phút, ngày.........tháng......năm.........

Nơi chết:...................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:......................................................................................................................

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)