BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

CỤC THÚ Y

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

15/78 GiaiPhong Street - DongDa – Ha Noi – Vietnam

Tel.:       (84-4) 3 8693605/3 8696788

Fax:        (84-4) 3 8685961/3 8691311

Email:     dah.vn@fpt.vn/

Website:  www.dah.gov.vn

 

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH

CERTIFICATE OF FREE SALES

No:            /QLT-CFS

 

                                                                                    Ngày/Date: ………….

Gửi tới nơi có liên quan/To Whom It May Concern,

Giấy này chứng nhận sản phẩm: ….

This is to certify that the product: ………….

- Được đăng ký bởi …. Địa chỉ

   is registered by …………..  at address:………..

- Được sản xuất bởi …. Địa chỉ

  is manufactured by ……… at address: ……….

Sản phẩm trên chỉ dùng cho xuất khẩu /The product mentioned above for export only.

Giấy chứng nhận có giá trị hai năm kể từ ngày cấp /This certification is valid for two years.

 

CỤC THÚ Y / DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

CỤC TRƯỞNG /DIRECTOR GENERAL