BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

 CỤC THÚ Y

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Independence- Freedom- Happiness

 

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y

(Thuốc sản xuất gia công)

MARKETING AUTHORIZATION

(Contract manufacture Drug)

Số/ No:  ….

 

Tên sản phẩm /Name of product                    :  

Số đăng ký/Registration  number               :

Thành phần hoạt chất /Active Ingredients  : 

Công dụng /Indications  : 

Dạng bào chế /Dosage form    :

Quy cách đóng gói/Packing Size    :  

Hạn dùng /Shelf-life      :  …

 

Tên cơ sở đăng ký lưu hành/ Name of  Marketing Authorization Holder:

Địa chỉ /Address:

Số điện thoại /Tel.:                            Số Fax/Fax. No:

 

Tên cơ sở sản xuất/ Name of Manufacturer: 

Địa chỉ/Address:

Số điện thoại/Tel.:                            Số Fax/Fax. No:

 

Giấy chứng nhận lưu hành này có hiệu lực đến/This marketing authorisation is valid until :

                                                                        Hà Nội, ngày      tháng        năm   

                                                                          Hanoi  Date     month     year  

                  CỤC TRƯỞNG

                                                                              DIRECTOR GENERAL