Mẫu TP/CN-2011/CN.01.a

Số:...................................

Quyển số:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ____________________

                                                               

 GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

(BẢN SAO)

                                                                                                    

Họ và tên cha nuôi: ................................................

..................................................................................

 

Họ và tên mẹ nuôi:...................................................

....................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................

 

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................

Dân tộc: ................................ Quốc tịch: ...................

 

Dân tộc: ............................... Quốc tịch: ....................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu: ............................................

....................................................................................

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu: ...........................................

....................................................................................

Nơi cấp:  ......................................................................

 

Nơi cấp:  .....................................................................

Ngày, tháng, năm cấp: ..............................................

 

Ngày, tháng, năm cấp: .............................................

Nơi thường trú: ..................................................... ....

.................................................................................

 

Nơi thường trú: ........................................................

.................................................................................

                                

Họ và tên con nuôi:............................................................ Giới tính:......................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................

Nơi sinh: ....................................................................................................................................................

Dân tộc: ......................................................  Quốc tịch:............................................................................

Nơi thường trú: ..........................................................................................................................................

Nơi đăng ký việc nuôi con nuôi: ...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký: .......................................................................................................................

Ghi chú: ...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................                                             

Vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi  

ngày............. tháng.........năm.........

Người thực hiện

(Đã ký)       

.................................    

  NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI

 (Đã ký)  

.....................................

                                                         

                                                                  SAO TỪ SỔ ĐĂNG KÝ  NUÔI CON NUÔI

                                                                     Ngày.............. tháng................năm................

                                                                             NGƯỜI KÝ BẢN SAO    

                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)