Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nhận con nuôi"

nhận con nuôi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nhận con nuôi.

Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi

Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôi
Nhằm đảm bảo chính sách cho nhận con nuôi trong nước, quốc tế được thực thi một cách đồng bộ, hợp pháp. Bộ tư pháp và UBND các tỉnh/Thành phố đã ban hành nhiều quyết định hướng dẫn nhằm thực thi đúng quy định của luật con nuôi năm 2010:

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Qua nhiều thời kỳ phát triển, chính sách cho và nhận con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài luôn là một chủ trương nhất quán của nước ta. Cùng với đó là việc tạo cơ chế hợp tác, giám sát rõ ràng về vấn đề này. Luật Minh Khuê cung cấp một số văn bản hướng dẫn cụ thể:

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Với mục đích tạo mọi sự đồng thuận trong chính sách áp dụng cho và nhận con nuôi trên toàn quốc nên các tỉnh thành phố có những quyết định mang tính chất đặc thù nhằm áp dụng các quy định pháp luật về cho nhận con nuôi hợp pháp. Luật Minh Khuê giới thiệu một số quyết định, chỉ đạo cụ thể của các tỉnh:

Quyết định 1858/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 1858/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định
Với Luật con nuôi năm 2010, Chính sách quản lý, giám sát về con nuôi đã được ban hành dưới dạng một văn bản pháp quy. Các Tỉnh/Thành phố đã có nhiều quyết định, chỉ đảo hướng dẫn thực hiện đồng bộ, phù hợp với quy định của đạo luật này:

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Cho nhận con nuôi là một yêu cầu pháp lý đặt ra không chỉ với quan hệ trong nước mà điều quan trọng đặt ra cả với các quan hệ quốc tế mà Việt nam là thành viên của các hiệp định, hiệp ước. Luật Minh Khuê giới thiệu một số văn bản hướng dẫn cụ thể của các tỉnh thành tại Việt Nam:

Quyết định 376/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Quyết định 376/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Dưới sự hướng dẫn của Bộ Tư Pháp về vấn đề quản lý con nuôi, một số tỉnh/Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã ban hành một số quyết định hướng dẫn chi tiết về thủ tục cho nhận con nuôi trong nước và nước ngoài với nội dung như sau: