Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN .........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày …… tháng ...... năm 20.......

 

GIẤY UỶ QUYỀN

(Về việc: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20..... của Công ty .......... )

 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị  của  Công ty cổ phần...................................... 

- Tôi tên là: …………………….…..………………………………………..…… 

CMND (hoặc hộ chiếu): …………ngày cấp…………… nơi cấp………..…… 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Địa chỉ thường trú: …………………….……………………………………..…… 

Điện thoại liên lạc: ……………; Là cổ đông C.ty, hiện đang sở hữu: ….…..CP

Có tổng mệnh giá ………………đồng (bằng chữ: ……………................…..)

 

- Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà): ……………………………………………… 

CMND (hoặc hộ chiếu): …………ngày cấp…………… nơi cấp……………… 

Địa chỉ thường trú: …………………….…………………………………………… 

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………… 

 

- Nội dung uỷ quyền:

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20....... của Công ty Cổ phần ........................, được tổ chức vào ngày ....../......./20. t.......... theo Giấy mời họp ngày ......./...../20........ của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

- Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Người được uỷ quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Người uỷ quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020