Phụ lục I

Appendix I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

 

TÊN CÔNG TY
COMPANY’S NAME

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

 

 Số:…./GUQ-…
 No:…/GUQ-…

….., ngày... tháng….. năm……
….., month... day….. year…… 

Giấy ủy quyền thực hiện

công bố thông tin*

Power of the attorney to

Disclose information*

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

 To:

 

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

 

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)(là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A”- is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/Trading name of organization, company:……………….

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund)…………

- Mã chứng khoán/Securities code:

- Địa chỉ liên lạc/Address:

- Điện thoại/Telephone:……… Fax:……… Email:……. - Website:………… 

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)/Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs):

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):…………. Ngày cấp/Date of issue……….. Nơi cấp/Place of issue......

- Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/Position in the organization, company:

III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày….. đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của……..(Tên tổ chức, công ty, công ty quản lý quỹ)/This Power of Attorney shall take effect from…until a written notice of revocation is submitted by…..…… (Name of organization, company/Name of fund management company).

 

BÊN A/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PARTY A/

LEGAL REPRESENTATIVE 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)

BÊN B/PARTY B
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

 

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 03;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: Foran organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.