Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------------

HỢP ĐỒNG SỐ...............  .                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       _____________

                                                

                                                      

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư làm văn phòng công ty

I.       PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI:

1. Ông (bà)......................... tuổi............... nghề nghiệp..........

- Hộ khẩu thường trú:....................................................

- Diện tích đất chuyển đổi :...........................................

- Loại, hạng đất :............................................................

- Thửa số :......................................................................

- Tờ bản đồ số:...............................................................

- Ranh giới thửa đất chuyển đổi:....................................

- Thời hạn sử dụng đất còn lại:.......................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:........ ngày......... tháng........ năm............

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều 3 Nghị định số         ...../NĐ-CP ngày      tháng    năm ....của Chính phủ.

- Lý do chuyển đổi:.................................................…………………………...................

2. Ông (bà)................... tuổi............... nghề nghiệp..........

- Hộ khẩu thường trú:........................................................

- Diện tích đất chuyển đổi:................................................

- Loại, hạng đất:................................................................

- Thửa số:..........................................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................................

- Ranh giới thửa đất chuyển đổi:.......................................

- Thời hạn sử dụng đất còn lại:..........................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:................. ngày......... tháng........ năm............

hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều..... Nghị định số          ..../NĐ-CP ngày      tháng    năm ..... của Chính phủ.

- Lý do chuyển đổi:........................................................................

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

a/  Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I hợp đồng này.

b/  Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.

c/  Nộp đầy đủ lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có).

d/  Hai bên giao đất, giao tiền chênh lệch (nếu có) cho nhau sau ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận được chuyển đổi quyền sử dụng đất.

e/  Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của người thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có)

>> Xem thêm:  Sang tên cho đất có cần đo lại sổ địa chính không ?

...................................................................................................................................

Hợp đồng này lập tại………………….ngày....... tháng......... ..năm…..... thành… ..... bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…………………..xác nhận.

                                                                                                     CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

                                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

II.    PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC:

Nội dung thẩm tra của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn..............

- Về giấy tờ sử dụng đất.............................................

>> Xem thêm:  Tư vấn chuyển quyền sở hữu đất thổ cư khi mua ?

- Về hiện trạng thửa đất..............................................

- Về điều kiện chuyển đổi...........................................

Xác nhận được chuyển đổi

 

Ngày............ tháng........... năm............

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN...............  

    (ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

 
 
 

>> Xem thêm:  Không trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất có được trả lại tiền đặt cọc không ?

 
---------------------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;

>> Xem thêm:  Sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ký hợp đồng mua bán chuyển nhượng hay tặng cho ?