1. Mẫu hợp đồng tài trợ mới nhất

Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu hợp đồng tài trợ để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:
Tải về
 

HỘI TIN HỌC ...............                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

             Số:......./HĐTT                     

“Hội chợ thương mại điện tử tỉnh.....năm 20.....”

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20...... Chúng tôi gồm có : 

BÊN A:

Do Ông (Bà)            : 

Chức vụ                   :                                    làm đại diện

Địa chỉ                      :

Điện thoại                 :                                    Fax:

Mã số thuế               :

Tài khoản                 :                                   tại                                                  

 

BÊN B:  Hội tin học tỉnh Khánh Hòa

Do Ông                     :

Chức vụ                    : 

Địa chỉ                       :

Điện thoại                  :                                               Fax:

Mã số thuế                :

 

Sau khi bàn bạc hai bên đồng ý ký kết thực hiện hợp đồng tài trợ “Hội chợ thương mại điện tử Khánh Hòa 2010” với những điều khoản sau đây :

 

ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG : 

Bên A và B thỏa thuận thống nhất tên công ty là đơn vị tài trợ (vàng, bạc, đồng tài trợ) “Hội chợ thương mại điện tử .....năm  20......” vào ngày 26-27-28/3/20..... tại trường Trung tâm văn hóa tỉnh .......

 

ĐIỀU II : KINH PHÍ TÀI TRỢ  :

 Bên A đồng ý tài trợ cho bên B khoản kinh phí đã bao gồm thuế GTGT là ______________ (bằng chữ).

 

ĐIỀU III: QUYỀN LỢI BÊN A & B: 

A. Quyền lợi bên A:

1. Đối với nhà Tài trợ Kim Cương: (tối đa 2 đơn vị)

- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Kim Cương.

- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).

- Tham gia phát biểu tại lễ khai mạc và  tại hội thảo chuyên đề TMĐT.

- Gian hàng tại vị trí VIP của hội chợ, 2 standee trang trí. Được sử dụng sân khấu chính vào tối thứ nhất của hội chợ để làm event trong thời gian 60 phút nếu có yêu cầu

- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ Kim Cương.

 

2. Đối với nhà Tài trợ Vàng: (tối đa 3 đơn vị)

+ Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Vàng

+ Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).

+ Tham gia trình bày tại các hội thảo chuyên đề TMĐT

+ Gian hàng tại vị trí đẹp của hội chợ 2 standee trang trí. Sử dụng sân khấu chính vào tối thứ 2 của hội chợ để làm event trong thời gian 30 phút nếu có yêu cầu.

+ Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ Vàng.

 

3. Đối với đơn vị Đồng tài trợ : (tối đa 5 đơn vị)

- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà Đồng tài trợ.

- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ.

- Gian hàng tại vị trí đẹp của hội chợ 2 standee trang trí.

- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà Đồng tài trợ. 

 

B. Quyền lợi bên B:

Được toàn quyền sử dụng kinh phí tài trợ để tổ chức chương trình.

           

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM BÊN A & B : 

1. Trách nhiệm bên A:

+ Thanh toán chi phí đúng và đầy đủ cho bên B theo thời hạn và phương thức được quy định tại điều V của hợp đồng.

+ Cung cấp cho bên B logo sản phẩm tài trợ. 

+ Cung cấp cho bên B thông tin về sản phẩm, dịch vụ phần mềm, thông tin giới thiệu doanh nghiệp (nếu có) và quảng cáo (nếu có).

2. Trách nhiệm bên B:

Đảm bảo các quyền lợi của bên A tại mục 1, điều III của hợp đồng.

 

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN  : 

1. Điều kiện thanh toán :

+ Bên A thanh toán cho bên B trước 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương với __________   đồng ( Bằng chữ)  sau khi ký hợp đồng.

+ Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng còn lại, tương đương với ___________  đồng (Bằng chữ) sẽ được thanh toán trước 1 tuần kể từ ngày Hội chợ bắt đầu.

2. Hình thức thanh toán:

Tiền mặt hay chuyển khoản   

Tài khoản:

+          Tài khoản : 

+          Số tài khoản: 

3. Chậm thanh toán :  

Trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B theo mục 1, điều V của hợp đồng, bên A sẽ phải thanh toán cho bên B tổng số tiền cần thanh toán cộng thêm số tiền chậm thanh toán được tính theo lãi suất cho vay một tháng của ngân hàng Ngoại thương được tính trên số ngày chậm thanh toán.

 

ĐIỀU VII : ĐIỀU KHOẢN CHUNG :

1. Trường hợp bất khả kháng : 

Một hoặc cả hai bên A & B sẽ không phải chịu trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng vì gặp phải trường hợp bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của các bên, với điều kiện là gặp trường hợp bất khả kháng đã áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn khắc phục hậu quả và thông báo cho bên kia biết về trường hợp đó. 

2. Vi phạm hợp đồng :

- Trong trường hợp bên B không thể thực hiện những phần việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng mà không phải do trường hợp bất  khả kháng như đã nêu trên. Bên A sẽ có quyền đòi bồi hoàn thiệt hại số tiền đã trả cho bên B đối với những công việc bên B không thực hiện . 

- Trong trường hợp bên A không thể thực hiện các cam kết của mình như đã thỏa thuận trong chương trình này, bên B sẽ có quyền không đáp ứng quyền lợi của bên A cho tới khi bên A thực hiện các cam kết của mình .

- Nếu một bên vi phạm bất cứ các điều khoản nào trong hợp đồng này mà bên kia đã thông báo yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc khắc phục hậu quả của vi phạm nhưng bên vi phạm không thực hiện như được yêu cầu thì bên bị vi phạm có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại xảy ra cho bên bị vi phạm. 

3. Các điều  khoản khác : 

- Mọi bổ sung sửa đổi hợp đồng này đều phải được  hai bên thống nhất thỏa thuận và thực hiện bằng văn bản. 

- Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.

- Mọi tranh chấp, bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu trong quá trình bàn bạc mà không đi đến thống nhất thì sẽ nhờ đến Tòa án kinh tế TP.Cần Thơ giải quyết.

- Khi bên A và B thực hiện hoàn tất các điều khoản nêu trên thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.  

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

In / Sửa biểu mẫu
Tải về
 

HỘI TIN HỌC ...............                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

             Số:......./HĐTT                     

“Hội chợ thương mại điện tử tỉnh.....năm 20.....”

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20...... Chúng tôi gồm có : 

BÊN A:

Do Ông (Bà)            : 

Chức vụ                   :                                    làm đại diện

Địa chỉ                      :

Điện thoại                 :                                    Fax:

Mã số thuế               :

Tài khoản                 :                                   tại                                                  

 

BÊN B:  Hội tin học tỉnh Khánh Hòa

Do Ông                     :

Chức vụ                    : 

Địa chỉ                       :

Điện thoại                  :                                               Fax:

Mã số thuế                :

 

Sau khi bàn bạc hai bên đồng ý ký kết thực hiện hợp đồng tài trợ “Hội chợ thương mại điện tử Khánh Hòa 2010” với những điều khoản sau đây :

 

ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG : 

Bên A và B thỏa thuận thống nhất tên công ty là đơn vị tài trợ (vàng, bạc, đồng tài trợ) “Hội chợ thương mại điện tử .....năm  20......” vào ngày 26-27-28/3/20..... tại trường Trung tâm văn hóa tỉnh .......

 

ĐIỀU II : KINH PHÍ TÀI TRỢ  :

 Bên A đồng ý tài trợ cho bên B khoản kinh phí đã bao gồm thuế GTGT là ______________ (bằng chữ).

 

ĐIỀU III: QUYỀN LỢI BÊN A & B: 

A. Quyền lợi bên A:

1. Đối với nhà Tài trợ Kim Cương: (tối đa 2 đơn vị)

- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Kim Cương.

- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).

- Tham gia phát biểu tại lễ khai mạc và  tại hội thảo chuyên đề TMĐT.

- Gian hàng tại vị trí VIP của hội chợ, 2 standee trang trí. Được sử dụng sân khấu chính vào tối thứ nhất của hội chợ để làm event trong thời gian 60 phút nếu có yêu cầu

- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ Kim Cương.

 

2. Đối với nhà Tài trợ Vàng: (tối đa 3 đơn vị)

+ Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Vàng

+ Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).

+ Tham gia trình bày tại các hội thảo chuyên đề TMĐT

+ Gian hàng tại vị trí đẹp của hội chợ 2 standee trang trí. Sử dụng sân khấu chính vào tối thứ 2 của hội chợ để làm event trong thời gian 30 phút nếu có yêu cầu.

+ Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ Vàng.

 

3. Đối với đơn vị Đồng tài trợ : (tối đa 5 đơn vị)

- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà Đồng tài trợ.

- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ.

- Gian hàng tại vị trí đẹp của hội chợ 2 standee trang trí.

- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà Đồng tài trợ. 

 

B. Quyền lợi bên B:

Được toàn quyền sử dụng kinh phí tài trợ để tổ chức chương trình.

           

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM BÊN A & B : 

1. Trách nhiệm bên A:

+ Thanh toán chi phí đúng và đầy đủ cho bên B theo thời hạn và phương thức được quy định tại điều V của hợp đồng.

+ Cung cấp cho bên B logo sản phẩm tài trợ. 

+ Cung cấp cho bên B thông tin về sản phẩm, dịch vụ phần mềm, thông tin giới thiệu doanh nghiệp (nếu có) và quảng cáo (nếu có).

2. Trách nhiệm bên B:

Đảm bảo các quyền lợi của bên A tại mục 1, điều III của hợp đồng.

 

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN  : 

1. Điều kiện thanh toán :

+ Bên A thanh toán cho bên B trước 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương với __________   đồng ( Bằng chữ)  sau khi ký hợp đồng.

+ Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng còn lại, tương đương với ___________  đồng (Bằng chữ) sẽ được thanh toán trước 1 tuần kể từ ngày Hội chợ bắt đầu.

2. Hình thức thanh toán:

Tiền mặt hay chuyển khoản   

Tài khoản:

+          Tài khoản : 

+          Số tài khoản: 

3. Chậm thanh toán :  

Trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B theo mục 1, điều V của hợp đồng, bên A sẽ phải thanh toán cho bên B tổng số tiền cần thanh toán cộng thêm số tiền chậm thanh toán được tính theo lãi suất cho vay một tháng của ngân hàng Ngoại thương được tính trên số ngày chậm thanh toán.

 

ĐIỀU VII : ĐIỀU KHOẢN CHUNG :

1. Trường hợp bất khả kháng : 

Một hoặc cả hai bên A & B sẽ không phải chịu trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng vì gặp phải trường hợp bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của các bên, với điều kiện là gặp trường hợp bất khả kháng đã áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn khắc phục hậu quả và thông báo cho bên kia biết về trường hợp đó. 

2. Vi phạm hợp đồng :

- Trong trường hợp bên B không thể thực hiện những phần việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng mà không phải do trường hợp bất  khả kháng như đã nêu trên. Bên A sẽ có quyền đòi bồi hoàn thiệt hại số tiền đã trả cho bên B đối với những công việc bên B không thực hiện . 

- Trong trường hợp bên A không thể thực hiện các cam kết của mình như đã thỏa thuận trong chương trình này, bên B sẽ có quyền không đáp ứng quyền lợi của bên A cho tới khi bên A thực hiện các cam kết của mình .

- Nếu một bên vi phạm bất cứ các điều khoản nào trong hợp đồng này mà bên kia đã thông báo yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc khắc phục hậu quả của vi phạm nhưng bên vi phạm không thực hiện như được yêu cầu thì bên bị vi phạm có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại xảy ra cho bên bị vi phạm. 

3. Các điều  khoản khác : 

- Mọi bổ sung sửa đổi hợp đồng này đều phải được  hai bên thống nhất thỏa thuận và thực hiện bằng văn bản. 

- Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.

- Mọi tranh chấp, bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu trong quá trình bàn bạc mà không đi đến thống nhất thì sẽ nhờ đến Tòa án kinh tế TP.Cần Thơ giải quyết.

- Khi bên A và B thực hiện hoàn tất các điều khoản nêu trên thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.  

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

In / Sửa biểu mẫu

2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng tài trợ ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Hiện tại tôi rất cần mẫu/biểu hợp đồng "đồng tài trợ" bao thanh toán của các Ngân hàng TMCP. Vậy công ty có thể giúp đỡ và cho tôi biết chi phí phát sinh (nếu có) là bao nhiêu được không?
Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư. Người gửi: Phan Huy

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Mẫu hợp đồng về việc cung ứng và sử dụng dịch vụ bao thanh toán bạn có thể tham khảo tại website công ty Luật Minh Khuê: Mẫu hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bao thanh toán

Mẫu hợp đồng tài trợ bạn cũng có thể tham khảo: Tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng tài trợ ?

Về dịch vụ soạn thảo thảo hợp đồng tại công ty Luật Minh Khuê:

Nội dung dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng:

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

- Đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

Công ty luật Minh Khuê tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng:

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

- Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác...

Bạn nên trực tiếp liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể và chi tiết hơn: 1900.6162

 

3. Mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu áp dụng với các gói thầu sử dụng vốn tài trợ

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu áp dụng với các gói thầu sử dụng vốn tài trợ (mẫu 18) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính
Tải về
 

Mẫu 18

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Áp dụng với các gói thầu sử dụng vốn tài trợ)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1.......................................................................

Địa chỉ:2.........................................................................................

Điện thoại/fax/email:.......................................................................

Mã số thuế:....................................................................................

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

A. Thông tin đăng tải rút gọn

1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]........

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Tư vấn  Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: [ghi theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]..........

- Nội dung chính của gói thầu: [ghi tóm tắt phạm vi công việc, quy mô, nội dung chính của gói thầu nhưng không quá 150 từ ....

- Thời gian thực hiện hợp đồng: [ghi theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] ....

2. Tên dự án [ghi tên dự án]......................................................................

3. Nguồn vốn: [ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]....

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] .....

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] .......

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ........... giờ..., ngày …….. tháng ……… năm ……… đến trước ……… giờ..., ngày ……… tháng ……… năm ………. [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: [ghi tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMT, địa chỉ, số điện thoại, fax, email]

8. Giá bán 01 bộ HSMT:.....................................................................

9. Bảo đảm dự thầu: [ghi số tiền bằng số và bằng chữ; đồng tiền sử dụng, hình thức bảo đảm]

10. Thời điểm đóng thầu …… giờ..., ngày ………… tháng ………. năm ……

11. Thời điểm mở thầu ……… giờ..., ngày ………. tháng ………. năm ………

B. Thông tin đăng tải chi tiết

[Nội dung đăng tải theo quy định của nhà tài trợ]

………., ngày …….. tháng ……. năm ……..
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

 

In / Sửa biểu mẫu

 

4. Chấm dứt hợp đồng đào tạo do ngân sách Nhà nước tài trợ ?

Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn giúp cháu vấn đề sau: Cháu sinh năm 1991,cháu vừa tốt nghiệp nghành bác sĩ đa khoa trường đh y dược Huế năm 2015. Năm 2009, cháu đi học nghành bác sĩ đa khoa tại trường đh y dược huế theo diện đào tạo địa chỉ hợp đồng do ngân sách tỉnh Quảng Trị chi trả.

Sau khi ra trường phải về làm việc cho tỉnh 10 năm và sở y tế tạm giữ bằng, nếu không thực hiện đúng cam kết phải bồi thường gấp 5 lần chi phí tỉnh đã chi trả cho cháu trong 6 năm vừa rồi. Tuy nhiên, trong thời gian đi học, cháu có yêu 1 anh và chúng cháu xác định tiến tới hôn nhân. Nên gia đình cháu quyết định chấm dứt hợp đồng và bù tiền cho tỉnh. Ngày 26/08/2015, cháu lên nộp đơn tại sở y tế thì được Trưởng phòng tổ chức Sở y tế trả lời: chuyện này rất khó khăn, cháu bù tiền rồi vẫn không được lấy bằng. Khi cháu hỏi vì sao thì ông Trưởng phong tổ chức trả lời: diện cháu đi học là diện đặc biệt, không có sở thì cháu không có bằng tốt nghiệp nên có bù tiền cũng không được nhận bằng. Và về số tiền bù thì ông phó phòng tổ chức trả lời: bù 420 triệu mà chưa kể tiền lãi đó (trong khi học phí 6 năm của cháu la 66,9 triệu. Bù gấp 5 lần là 334,5 triệu, chứ cháu không hề thấy hợp đồng có tính lãi). 1 tuần sau sở hẹn gia đình cháu lên gặp và yêu cầu cháu phải có giấy đăng kí kết hôn và bù tiền vẫn không nhận được bằng. Khi cháu nói cháu đã tìm hiểu mạng và các tỉnh khác khi bù tiền thì được trả bằng thì ông trưởng phòng tổ chức trả lời: Các tỉnh khác, tỉnh Quảng Trị khác và nếu cháu làm “căng” thì cháu vừa phải bù tiền vì chấm dứt hợp đồng mà còn không đi làm được ở đâu cả và sở sẽ không giải quyết. Và ông bảo: nếu cháu vào làm ở quê chồng thì sở sẽ thông báo ở nơi đó việc giữ bằng cháu và cháu không được lấy bằng. Vấn đề là người yêu cháu làm công an, khi kết hôn phải xác minh lí lịch mất 2-3 tháng, trong khi gia đình 2 bên vừa mới ra mắt và nếu giờ xác minh lí lịch thì cũng hơn 2 tháng nữa mới xong. Cháu muốn hỏi luật sư :

1. Khi cháu đã chấm dứt hợp đồng và bù đủ tiền cho tỉnh thì cháu được nhận bằng đúng không ạ?

2. Nếu cháu đã chấm dứt hợp đồng và bù đủ tiền cho tỉnh mà sở y tế vẫn giữ bằng cháu thì sở có vi phạm luật không?

3. Vì vấn đề này liên quan giữa cháu – sở y tế và ủy ban nhân dân tỉnh nên nếu sở giải quyết không hợp lí thì cháu sẽ viết đơn lên ủy ban nhân dân tỉnh và bên tòa án không ạ?

4. Nếu cháu chưa có giấy đăng kí kết hôn thì theo luật, sở có giải quyết cho cháu theo đơn cháu gửi không? (Ông trưởng phòng tổ chức bảo việc này giải quyết tình cảm, chứ theo luật cháu vi phạm và phải bù tiền và không được nhận bằng cũng như sở sẽ gửi thong báo đến các cơ quan trên cả nước để cháu không thể làm việc được. )

5. Luật sư có thể gửi cho cháu về các nội dung các bộ luật, điều khoản về có liên quan đến trường hợp của cháu được không ? Cháu thực sự không hiểu sao sở không chịu trả bằng cho cháu. Mong luật sư bỏ chút thời gian tư vấn và trả lời giùm cháu. Gia đình cháu đang rất hoang mang và lo lắng về vấn đề này.

Cháu xin cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về việc Sở y tế giữ bằng của bạn:

Theo quy định tại điều 17 Bộ Luật lao động 2019 quy định về những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động như sau:

"Điều 17. Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

Ngoài ra, Sở y tế còn có thể phải chịu xử phạt vi phạm hành chính theo điều khoản 1 điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trog lĩnh vực lao dộng, bảo hiểm xã hộ, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều 11. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại khoản 6 Điều 192 Bộ luật lao động; không thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Theo đó, việc giữ bằng của Sở y tế là hoàn toàn trái pháp luật và biện pháp khắc phục hậu quả là Sở y tế phải trả lại bằng cho bạn.

Thứ hai, về việc bồi thường chi phí đào tạo:

Theo quy định tại khoản 3 điều 62 Luật lao động quy định chi phí đào tạo như sau:

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Theo điều 61 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 có quy định về nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học như sau:

1. Người tốt nghiệp các khóa đào tạo theo chế độ cử tuyển, theo các chương trình do Nhà nước đặt hàng, cấp học bổng, chi phí đào tạo hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

2. Người tốt nghiệp các khóa đào tạo do người sử dụng lao động cấp học bổng, chi phí đào tạo phải làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng đào tạo; trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

Cũng theo Nghị định 115/2020/NĐ- CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo

Và theo quy định tại điều 17 Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy định chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo:

"1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có.

2. Cách tính chi phí đền bù:

a) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 100% chi phí đào tạo;"

Theo những quy định trên thì khi không thực hiện đúng cam kết làm việc có thời hạn, bạn phải đền bù 100% chi phí đào tạo cho tỉnh chứ không phải đền bù gấp 5 lần chi phí đào tạo cộng thêm tiền lãi như trong hợp đồng đào tạo và phía bên Phó phòng tổ chức Sở y tế nói. Và quy định đền bù gấp 5 lần trong hợp đồng đào tạo là không đúng với quy định của pháp luật.

Do đó, Sở y tế không có quyền giữ bằng của bạn thì Sở y tế phải trả lại bằng, và Sở y tế cũng không có quyền yêu cầu bạn cung cấp giấy chứng nhận kết hôn. Bạn chỉ cần bồi thường 100% chi phí đào tạo. Trong trường hợp này bạn đã gửi đơn lên Sở y tế và Sở không giải quyết cho bạn thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh hoặc khởi kiện đến tòa án nơi bạn làm việc theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

 

5. Cách tính thuế của các dự án do FAO tài trợ tại Việt Nam ?

Kính gửi luật sư. Chúng tôi thuộc một vài cơ quan phi Chính phủ (NGOs), trong thời gian qua có tham gia làm tư vấn cho một số dự án của FAO tài trợ. Được biết FAO có chính sách không thu thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên không biết văn bản nào của FAO hoặc Nhà nước ta quy định như vậy. Rất mong các luật sư trả lời giúp hộ làm cơ sở để đơn vị tính thuế cho các chuyên gia sẽ làm cho các dự án ODA do FAO tài trợ tại VN ?
Trân trọng cám ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

- Căn cứ Quyết định 119/2009/QĐ-TTg và điều 2, Chương I Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ :

Tại khoản 5, Điều 3 quy định: “Chuyên gia nước ngoài” là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài. Họ vào Việt Nam theo các hình thức sau:

- Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận;

- Bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận.

Căn cứ Điều 2, -Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đối tượng áp dụng như sau:

Thông tư này áp dụng đối với các chuyên gia nước ngoài được quy định tại khoản 5, Điều 3 của Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 1/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ áp dụng đối với các chuyên gia mà hợp đồng của họ có hiệu lực từ ngày 20/11/2009.

Về thủ tục, hồ sơ miễn thuế và thời hạn giải quyết

Tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC quy định về thủ tục, hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân và thời hạn giải quyết của cơ quan thuế:

Tuỳ từng trường hợp Chuyên gia ký hợp đồng với Chủ dự án hay với nhà thầu (công ty) mà Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của mình. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc của nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia.

- Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này.

- Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ chi trả thu nhập,...).

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 1 nêu trên, Cơ quan thuế cấp Xác nhận miễn thuế thu nhập cá nhân cho Chuyên gia theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này.

- > Như vậy căn cứ vào những quy định của pháp luật, những chuyên gia đảm bảo điều kiện trên sẽ rơi vào trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Công ty luật Minh Khuê (tư vấn)