Mẫu số 05

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Số:        /KLGĐTC

………….., ngày …. tháng ….. năm….

 

       

 

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN
(Dùng cho giám định theo trưng cầu)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ, tên người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định: …………………………

- Quyết định trưng cầu giám định số ………… ngày …… tháng …… năm 20……. của cơ quan tiến hành tố tụng: …………………………………………

- Người ký (họ tên, chức vụ): ……………………………………………………

- Họ tên đối tượng giám định ………………………… Giới:……………………

- Nơi đối tượng thường trú: ………………………………………………………

- Đối tượng giám định là: …..(1)…… Trong vụ án/ việc: …………(2)……….

>> Xem thêm:  Cố ý gây thương tích là gì ? Quy định về tội cố ý gây thương tích theo luật hình sự

- Nội dung trưng cầu giám định: …………………………………………………

- Thời gian tiếp nhận đối tượng giám định: ………………………………………

- Hình thức giám định:  ………………………………………………………..

- Quyết định phân công người tham gia giám định số ………. ngày ….. tháng ….. năm ……. của tổ chức giám định: ………………………………………

- Họ và tên người thực hiện giám định (3): (Nêu rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác và vai trò của từng giám định viên tham gia giám định)

............................................................................................................................…

- Địa điểm tiến hành giám định: …………………………………………………

- Thời gian tiến hành giám định: …………………………………………………

II. TÓM TẮT LỊCH SỬ BẢN THÂN VÀ QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC

- Lịch sử bản thân: ………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát giải quyết ?

- Diễn biến quá trình liên quan đến vụ án/vụ việc: ………………………………

- Quá trình theo dõi giám định: ……………………………………………….

- Tóm tắt triệu chứng, hội chứng về tâm thần: …………………………………

- Kết quả các xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: ………………….

III. KẾT LUẬN

1. Kết luận: (trả lời đầy đủ theo nội dung trưng cầu giám định): ……………….

2. Ý kiến khác (nếu có) …………………………………………………………

3. Địa điểm, thời gian hoàn thành việc giám định: ………………………………

 

CÁC THÀNH VIÊN (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ (4)
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ (4)
(ký, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam ? Vấn đề cải cách tư pháp

THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức giám định)

 

(1): Đối tượng có thể là: bị hại/bị can/người đang thi hành án/nhân chứng/nguyên đơn/bị đơn...

(2): Vụ án/vụ việc: hình sự/dân sự/hành chính.

(3): Nếu chỉ có một người giám định, thì ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác của người giám định

(4) Nếu chỉ có một người giám định, thì người giám định ký, ghi rõ họ tên của người giám định (theo Điều 32 Luật Giám định tư pháp).

 

 

 

>> Xem thêm:  Thời hạn khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật ?