Mẫu số 07: Mẫu lý lịch cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

1. Họ và tên:                                                                  

2. Giới tính:

3. Ngày, tháng, năm sinh:

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

5. Chỗ ở hiện nay:                                             

6. CMND/Hộ chiếu:                                         

- Số CMND/Hộ chiếu:

- Ngày cấp:                                     - Nơi cấp:

7. Điện thoại: 

8. Trình độ chuyên môn:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Tên trường

hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Văn bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kinh nghiệm làm việc

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Tên tổ chức nơi làm việc

Vị trí làm việc

 

 

 

 

 

 

10. Kinh nghiệm giảng dạy:

Cung cấp thông tin chi tiết các khóa đào tạo/lớp đào tạo đã tham gia, bao gồm: Tên khóa đào tạo, nơi tổ chức, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức.

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.

...., ngày.... tháng... ..năm....

 

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)