LÝ LỊCH TỰ THUẬT

I- SƠ YẾU LÝ LỊCH

1- Họ và tên:…………………………………………………. Giới tính..........................

2- Số chứng minh thư ND (hoặc số Hộ chiếu)………………..Ngày cấp....................

………………..

3- Ngày tháng năm sinh:..........................................................................................

4- Tình trạng hôn nhân:............................................................................................

5- Quốc tịch gốc:......................................................................................................

6- Quốc tịch hiện tại:................................................................................................

7- Nghề nghiệp hiện tại:...........................................................................................

>> Xem thêm:  Cơ sở giáo dục bắt buộc được áp dụng khi nào và với đối tượng nào?

8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:..................................................................

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

…………………………………………………………..

III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN

9- Làm việc ở nước ngoài:

>> Xem thêm:  Mẫu sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

10- Làm việc ở Việt Nam

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

…………………………………………………………..

IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP

11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận các vấn đề hộ tịch ?

…………………………………………………………..

12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

…………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

 

 

….., Ngày... tháng.... năm
(Người khai ký, ghi rõ họ tên)

 

 


>> Xem thêm:  Hướng dẫn quy định mới về thủ tục, lệ phí xin cấp phiếu lý lịch tư pháp ?

1 Là số tiền mà doanh nghiệp cho thuê nhận được sau khi đã thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản khác cho người lao động thuê lại

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân)