Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /NQ-….(3)...

…. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

NGHỊ QUYẾT

………………….. (5) …………………..

------------------------

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ......................................................................................................

>> Xem thêm:  Trách nhiệm của ban pháp chế và các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân trong việc thẩm định tính hợp hiến hợp pháp của dự thảo nghị quyết do Hội đồng nhân dân ban hành .

Căn cứ....................................................................................................... ;

................................................................................................................ ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ......................................... (6) .......................................................

..................................................................................................................

Điều ... ......................................................................................................

..................................................................................................................

Điều ... ......................................................................................................

..................................................................................................................

 

>> Xem thêm:  Các đối tượng đảng viên không phải viết bài thu hoạch khi học Nghị quyết ?


Nơi nhận:
- Như Điều …;
- ……..;
- Lưu: VT, …. (7) A.xx (8) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung nghị quyết.

(6) Nội dung nghị quyết.

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn bản và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

>> Xem thêm:  Thẩm quyền ban hành Nghị quyết liên tịch ?

 

--------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

 

>> Xem thêm:  Mẫu Nghị quyết thường trực hội đồng nhân dân